Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állítja a rendőrökre felfegyverkezve támadó férfit - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy fér­fit, aki az intéz­ke­dő rend­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal akadályozta.

2021. novem­ber 7-én, este, egy Pest megyei csa­lá­di ház­hoz riasz­tot­ták a rend­őrö­ket egy 39 éves férfi által koráb­ban tanú­sí­tott agresszív maga­tar­tás miatt. A kiér­ke­ző négy rend­őr intéz­ke­dett az elkö­ve­tő­vel, aki azon­ban a rend­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem iga­zol­ta magát, sőt fenye­ge­tő­leg köze­lebb lépve, emelt han­gon távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket.

Ezt köve­tő­en a férfi magá­hoz vett egy kard­sze­rű, 30 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kihe­gye­zett fém pen­gé­jű, embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas tár­gyat, és azzal vágó moz­du­la­tot téve elin­dult a rend­őrök felé. A férfi a kard­dal követ­te a ház­ból hát­rá­ló rend­őrö­ket, miköz­ben azzal fenye­ge­tő­leg meg­ron­gál­ta a kert­ben lévő egyes beren­de­zé­si tárgyakat.

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, tegye le a kar­dot és figyel­mez­tet­ték arra, hogy amennyi­ben a jog­el­le­nes maga­tar­tá­sá­val nem hagy fel, fegy­ver­hasz­ná­lat­ra kerül sor, amire ő vála­szol­ta, hogy „lője­tek le!”. Az egyik rend­őr ekkor figyel­mez­te­tő lövést adott le a szol­gá­la­ti lőfegy­ve­ré­vel, de a férfi erre sem rea­gált, és tovább­ra is köze­le­dett a rend­őrök­höz, miköz­ben a kezé­ben lévő kard­dal több­ször szúró és vágó moz­du­la­to­kat tett, majd azzal a kerí­tés­re ütött, amely­től az esz­köz pen­gé­je a mar­ko­la­tá­ból kitört. Ezt kihasz­nál­va a rend­őrök letör­ték a még min­dig agresszív férfi ellen­ál­lá­sát, meg­bi­lin­csel­ték, majd elő­ál­lí­tot­ták az ille­té­kes rendőrkapitányságra.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és mai a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.