Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állította a pakisztáni embercsempészeket - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két pakisz­tá­ni fér­fit, akik segít­sé­get nyúj­tot­tak egyi­kük roko­ná­nak ahhoz, hogy Romá­ni­á­ból ille­gá­li­san belép­jen Magyarországra.

A vád sze­rint a két fia­tal pakisz­tá­ni állam­pol­gár­sá­gú férfi élet­vi­tel­sze­rű­en Német­or­szág­ban él, bará­ti viszony­ban áll­nak egy­más­sal. Az idő­sebb férfi test­vé­re hazá­ját elhagy­va 2022. júli­us 16-án már Romá­nia terü­le­tén tar­tóz­ko­dott. Ezt meg­elő­ző­en a vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az idő­sebb férfi tulaj­do­nát képe­ző autó­val Romá­ni­á­ba utaz­nak és segít­sé­get nyúj­ta­nak a test­vér ille­gá­lis határátlépéséhez.

A fér­fi­ak 2022. júli­us 16-án Romá­ni­á­ba men­tek, ahol talál­koz­tak az idő­sebb vád­lott test­vé­ré­vel, akit gép­ko­csi­val a haj­na­li órák­ban a magyar-román határ­sza­kasz köze­lé­be szál­lí­tot­tak. A mig­ráns Álmosd tele­pü­lés köze­lé­ben a zöld­ha­tá­ron át gya­lo­go­san, míg a vád­lot­tak a nyír­áb­rá­nyi köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd Álmosdra men­tek. Az uta­zás idő­tar­ta­ma alatt tele­fo­non tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, azon­ban a talál­ko­zást meg­elő­ző­en a rend­őr­ség a vád­lot­ta­kat és az idő­sebb férfi test­vé­rét is elfog­ta és előállította.

A vád­lot­tak segít­sé­get nyúj­tot­tal ahhoz, hogy a csem­pé­szett sze­mély a hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel ille­gá­lis módon lép­jen be Magyar­or­szág terü­le­té­re abból a cél­ból, hogy őt tovább szál­lít­sák Németországba.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta a mai napon bíró­ság elé.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben és mind­két vád­lot­tat 1 év 7 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tást 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­tet és 4 évre kiuta­sí­tot­ta őket Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A járás­bí­ró­ság az idő­sebb vád­lott gép­jár­mű­vét és mobil­te­le­fon­ját elko­boz­ta. Az íté­let nem jogerős.