Főoldal » Archív » Az ügyészség droghálózat tagjainak a letartóztatását indítványozta

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség annak a három elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, akik 2018. és 2020. május 5. között több tíz­mil­lió forint érték­ben keres­ked­tek új pszi­cho­ak­tív anyagokkal.

Össze­han­golt rend­őri akci­ó­ban Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyei rend­őrök, a TEK, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Bács-Kiskun megyei rend­őri erők segít­sé­gé­vel 22 hely­szí­nen csap­tak le új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dő hálózatra.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság által koor­di­nált akci­ó­ban több megye terü­le­tén műkö­dő, kábí­tó hatá­sú anyag­gal keres­ke­dő sze­mé­lye­ken ütöt­tek rajta. Az ügy­ben 21 főt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki, és több sze­mélyt őri­zet­be vettek.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség mai egy nő és két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Buda­kör­nyé­ki Bíró­ság­hoz, akik 2018. évtől 2020. május 5. nap­já­ig ter­je­dő idő­szak­ban több tíz­mil­lió forint érték­ben keres­ked­tek „kréta”, „kris­tály” illet­ve „hópi­he” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anyagokkal.

A letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­ra azért került sor, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tők a bizo­nyí­tást sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén meg­ne­he­zí­te­nék illet­ve vonat­ko­zá­suk­ban fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.