Főoldal » Archív » Az ügyészség eredményesen indítványozta a terézvárosi emberölés gyanúsítottjának letartóztatását

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te egy hónap­ra a nőt, aki a gyanú sze­rint kés­sel vég­zett alkal­mi ismerősével.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a negy­ven­egy éves nő 2020. ápri­lis 16-án, dél­előtt, egy VI. kerü­let lakás­ban kés­sel bán­tal­ma­zott egy fér­fit, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesztette.

A rend­őr­ség gyors és ala­pos fel­de­rí­tés­sel két napon belül azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a nőt, majd ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el a letartóztatást.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja, oszt­va az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rin­ti állás­pon­tot, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A vég­zés vég­le­ges, elle­ne egyik jogo­sult sem élt fellebbezéssel.