Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ügyészség fellebbezett a budapesti támadások kapcsán bűnügyi felügyeletbe került külföldi nő letartóztatása érdekében – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság három gya­nú­sí­tot­tat letar­tóz­ta­tott, negye­dik tár­suk­kal - egy német nővel - szem­ben pedig bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, a dön­tés ellen azon­ban az ügyész­ség fellebbezett.

A Buda­pest külön­bö­ző pont­ja­in a „Kitö­rés napja” elne­ve­zé­sű ren­dez­vény vélt részt­ve­vői ellen elkö­ve­tett táma­dá­sok kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Élet­vé­del­mi Osz­tá­lya foly­tat nyo­mo­zást fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az elkö­ve­tők szél­ső­jobb­ol­da­li néze­tek­re utaló öltö­zé­kük miatt támad­ták meg a szá­muk­ra isme­ret­len sértetteket.

A nyo­mo­zók az ügy­ben ezi­dá­ig négy sze­mélyt, köz­tük három kül­föl­di állam­pol­gárt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség mind a négy őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt.

Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a magyar és az olasz nőt, vala­mint a német fér­fit letar­tóz­tat­ta, azon­ban negye­dik tár­suk­kal, az elő­ké­szü­let­tel gya­nú­sí­tott német állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. Maga­tar­tá­si sza­bály­ként a bíró­ság annyit írt elő, hogy a gya­nú­sí­tott min­den héten egy­szer, e-mailen jelent­kez­zen a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság email címén.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zett a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se miatt, a német nő letar­tóz­ta­tá­sa érde­ké­ben. A gya­nú­sí­tott Magyar­or­szá­gon beje­len­tett lakó-, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si hellyel, magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel nem ren­del­ke­zik, a gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény körül­mé­nye­i­ből alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy ő is csak a „Kitö­rés napja” elne­ve­zé­sű ren­dez­vény okán érke­zett Magyar­or­szág­ra. Mind­ezért alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy az eljá­rás­ban elér­he­tet­len­né válik a ható­sá­gok számára.

 Az elkö­ve­té­sek szer­ve­zett jel­le­gé­re, a gya­nú­sí­tot­tak­nál talált esz­kö­zök­re figye­lem­mel, az eljá­rás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban vala­mennyi gya­nú­sí­tott ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan lehet követ­kez­tet­ni arra, hogy veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást, külö­nö­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben velük együtt­mű­kö­dő tár­sa­ik beazo­no­sí­tá­sát. A német nő ese­té­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re is alkalmatlan.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozosseg-tagja-elleni-eroszak