Főoldal » Hírek » Az ügyészség fellebbezett egy szexuális erőszakkal gyanúsított külföldi orvos letartóztatása érdekében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség egy sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­gya­nú­sí­tott kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú orvos letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki a cse­lek­mény ide­jén egy koráb­bi, hason­ló bűn­cse­lek­mény miat­ti bün­te­tő­el­já­rás­ban már bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt. A nyo­mo­zá­si bíró az orvos­sal szem­ben ismét bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, ezért az ügyész­ség fellebbezett.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. júli­us 21-én egy buda­pes­ti ren­de­lő­in­té­zet fel­nőtt házi­or­vo­si ügye­le­tén, az orvo­si hiva­tá­sá­ból adódó hatal­mi hely­ze­té­vel vissza­él­ve, a vizs­gá­ló­ágyon fekvő, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tet erő­sza­ko­san fogdosta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Nyo­mo­zó Főosz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt fenti bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt (a kény­szer­in­téz­ke­dés Magyar­or­szág terü­let­re vonat­ko­zott). Vele szem­ben ugyan­is egy koráb­bi, hason­ló bűn­cse­lek­mény, neve­ze­te­sen szin­tén egy női páci­en­se sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, amely­ben a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2021 már­ci­u­sá­ban vád­ira­tot nyúj­tott be az ille­té­kes bíróságra.

Erre is figye­lem­mel, a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mos­ta­ni, újabb ügy­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re látott ala­pot, ezért erre tett indítványt.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ezzel ellen­tét­ben ismét ele­gen­dő­nek tar­tott eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, és a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az újabb ügy­ben is bűn­ügyi fel­ügye­le­tet (szi­go­rí­tott, lakó­hely­hez kötött) ren­delt el.

Az ügyész­ség nem tart­ja elfo­gad­ha­tó­nak a nyo­mo­zá­si bíró dön­té­sét, ezért fel­leb­be­zést jelen­tett be. A gya­nú­sí­tott az újabb, meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény ide­jén is bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt, ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt, és ez sem jelen­tett vissza­tar­tó erőt szá­má­ra. Emel­lett a bűn­ügyi fel­ügye­let a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re is alkalmatlan.

Az ügy tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlyú, 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.