Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » "Az ügyészség helye az igazságszolgáltatás rendszerében" - konferencia
Múlt évben ünne­pel­te meg­ala­ku­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­ját a magyar ügyész­ség. A Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog és Állam­tu­do­má­nyi Kara az évfor­du­ló kap­csán kon­fe­ren­ci­át ter­ve­zett, azon­ban a jár­vány miatt azt tavaly el kel­lett halasz­ta­ni. Sze­ren­csé­re szep­tem­ber végén már nem volt semmi aka­dály és a jogi élet neves kép­vi­se­lő­i­nek rész­vé­te­lé­vel meg­tart­hat­ták a rendezvényt.
 
"Az ügyész­ség helye az igaz­ság­szol­gál­ta­tás rend­sze­ré­ben" témá­ban 16 jog­tu­dós és hiva­tás­ren­di veze­tő - így töb­bek között dr. Varga Zs. And­rás, Kúria elnök, dr. Sulyok Tamás, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke és Senyei György Barna, az OBH elnö­ke - 20 per­ces elő­adá­sok­ban beszélt szer­te­ága­zó témák­ban, ame­lyek között aktu­á­lis jog­al­kal­ma­zói és tör­té­ne­ti kér­dé­sek is voltak.
 
Az ügyész­ség részé­ről dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes és dr. Belo­vics Ervin főtit­kár tar­tott felszólalást.