Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványa alapján letartóztatták azt a férfit, aki azzal fenyegetett, hogy robbantással vírusmentesít egy angyalföldi üzletben

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te egy hónap­ra azt a fér­fit, aki az áru­ház­ban levők szá­má­nak csök­ken­té­sé­re akar­ta kény­sze­rí­te­ni a rend­őr­sé­get, ellen­ke­ző estre pedig rob­ban­tást helye­zett kilátásba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy ötven­négy éves férfi 202. ápri­lis 23-án, a dél­utá­ni órák­ban fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vó szá­mon a rend­őr­sé­get, és elő­ad­ta, hogy egy XIII. kerü­le­ti áru­ház­ban túl sokan tar­tóz­kod­nak. A férfi azzal fenye­ge­tett, hogy ha a rend­őr­ség két napon belül nem intéz­ke­dik, akkor egy Molo­tov kok­tél­lal elin­té­zi, hogy keve­seb­ben legye­nek az üzlet­ben, mert nem tűri a töme­get az angyal­föl­di áru­há­zak­ban, és elin­té­zi a vírus­men­tes­sé­get. A tele­fo­ná­ló nem sok­kal később sze­mé­lye­sen meg­je­lent a bolt­nál, és annak falá­ra alko­ho­los filc­tol­lal gya­láz­ko­dó kife­je­zé­se­ket írt.

A rend­őr­ség azo­no­sí­tot­ta a fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te és fal­fir­ká­lás­sal elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, majd elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt bűn­is­mét­lé­sé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el a férfi letartóztatást.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – a mai napon, egy hónap­ra elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kényszerintézkedést.

A vég­zés nem végleges.