Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványára a bíróság hatályon kívül helyezte a pécsi buszbeszerzéssel kapcsolatos ítéletet – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val egye­ző­en hatá­lyon kívül helyez­te a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú – az ügy­ben még érin­tett két vád­lot­tat fel­men­tő – íté­le­tét és a Szek­szár­di Tör­vény­szé­ket uta­sí­tot­ta az új eljá­rás lefolytatására. 

A vád sze­rint 2013-ban Pécs önkor­mány­za­ta a busz­park cse­ré­jé­ről dön­tött. A lebo­nyo­lí­tást saját köz­le­ke­dé­si cégé­re bízta, e cég veze­tő­je volt az egyik vád­lott. Társa még a köz­be­szer­zé­si eljá­rás kiírá­sát meg­elő­ző­en tudo­mást szer­zett a buszok beszer­zé­sé­re irá­nyu­ló szán­dék­ról, így fel­vet­te a kap­cso­la­tot a cég­ve­ze­tő vádlottal.

Egy busz­ér­té­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó cég aján­la­ta alap­ján a vád­lot­tak sze­mé­lye­sen tár­gyal­tak az eladó cég­gel. Az önkor­mány­za­ti céget kép­vi­se­lő vád­lott a buszok beszer­zé­si érté­ke­ként azok tény­le­ges beszer­zé­si érté­két lénye­ge­sen meg­ha­la­dó, 3,5 mil­li­árd forint összeg­ről tájé­koz­tat­ta az önkor­mány­za­tot. Ennek alap­ján írták ki 2015 feb­ru­ár­já­ban a jár­mű­flot­ta beszer­zé­sé­re irá­nyu­ló köz­be­szer­zé­si eljá­rást. A pályá­zat­ra egyet­len - Hol­lan­di­á­ban bejegy­zett -  cég jelent­ke­zett, amely a tulaj­do­ná­ban tény­le­ge­sen nem lévő buszok­ra tett aján­la­tot. A hol­land céget az önkor­mány­za­ti cég­ve­ze­tő­vel a buszok érté­ke­sí­té­sé­ről koráb­ban együtt tár­gya­ló vád­lott szer­vez­te be az ügyletbe.

A cég­ve­ze­tő a pályá­za­tot elfo­gad­ta, és a beszer­ve­zett pályá­zó cég­gel szer­ző­dést kötött, annak elle­né­re, hogy tisz­tá­ban volt azzal, hogy a buszok beszer­zé­si érté­ke lénye­ge­sen ala­cso­nyabb volt.

Az önkor­mány­za­ti cég a vétel­árat a pályá­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re kifi­zet­te. Ezt köve­tő­en a pályá­zó cég 1,6 mil­lió eurót átutalt az önkor­mány­za­ti cég és a nyer­tes cég között köz­ve­tí­tő vád­lott bank­szám­lá­já­ra, aki az össze­get kész­pénz­ben fel­vet­te. A pályá­za­ton nyer­tes cég a vétel­ár­ból továb­bi 550 ezer eurót utalt egy, az ügy­let­ben tény­le­ge­sen nem sze­rep­lő sze­mély által kép­vi­selt thai­föl­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részére.

Az ügy­let foly­tán az önkor­mány­za­ti céget mint­egy 600 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány érte.

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség a cég­ve­ze­tőt, a köz­ve­tí­tő tár­sát és a pályá­za­ton nyer­tes cég veze­tő­jét külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A vétel­ár tovább­uta­lá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő negye­dik vád­lot­tal szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te a vád.

Utób­bi vád­lot­tat az első­fo­kon eljárt tör­vény­szék az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt 2 év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, míg a cég­ve­ze­tő vád­lot­tal szem­ben az eljá­rást – halá­la okán – meg­szün­tet­te. A továb­bi két vád­lot­tat a vád alól felmentette.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség nem talál­ta alkal­mas­nak a felül­bí­rá­lat­ra az első­fo­kú íté­le­tet és annak hatá­lyon kívül helye­zé­sé­re, illet­ve új eljá­rás­ra uta­sí­tás­ra tett indít­ványt. A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon az ügyész­sé­gi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en hatá­lyon kívül helyez­te a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­tét,  és az új eljá­rás­ra a Szek­szár­di Tör­vény­szé­ket utasította.

A nyil­vá­nos ülé­sen a két vád­lott védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be a vég­zés ellen, így az eljá­rás a Kúri­án folytatódik.