Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványára az ítélőtábla jelentősen súlyosította a kábítószer-kereskedő büntetését

A tör­vény­szék a 2019. októ­ber 11-én hozott íté­le­té­vel három vád­lot­tat társ­tet­tes­ként, keres­ke­dés­sel, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, és vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott. A keres­ke­de­lem szer­ve­zé­sé­ben köz­re­mű­kö­dő egyik vád­lot­tal szem­ben két év tíz hónap bör­tönt és három év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki.

Az íté­let sze­rint a román határ­hoz köze­li kis­vá­ros­ban élő két vád­lott 2017. nya­rán és őszén több­ször uta­zott a fővá­ros­ba azért, hogy kábítószer-kereskedelem cél­já­ból kábí­tó­szer hatá­sú tab­let­tát és más hason­ló anya­got sze­rez­ze­nek be. A rend­őr­ség szál­lí­tás köz­ben az egyik elkö­ve­tőt tet­ten érte, és gép­ko­csi­já­ból kábí­tó­szert fog­lalt le. Ugyan­csak dro­got talált a buda­pes­ti érté­ke­sí­tő laká­sán is, az ada­go­lás­hoz hasz­nált digi­tá­lis mérleggel.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság­nak a vád­lot­ti bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa cél­já­ból beje­len­tett fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va azzal érvelt, misze­rint az indo­ko­lat­la­nul enyhe sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa a bün­te­tés cél­já­val ellen­té­tes. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv az ilyen súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jét öttől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig­la­nig tartó fegy­ház­zal fenyegeti.

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a 2020. janu­ár 15. nap­ján hozott íté­le­té­vel jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki köz­ve­tí­tői sze­re­pet töl­tött be a kábí­tó­szer beszer­zé­se során. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bün­te­tést négy év fegy­ház­ra és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra növel­te. A bíró­ság a jelen­tős mér­té­kű súlyo­sí­tást az elítélt kábí­tó­szer keres­ke­dő bűnös­sé­gé­nek magas foká­val indo­kol­ta, továb­bá utalt a bün­te­té­sek közöt­ti belső ará­nyos­ság köve­tel­mé­nyé­re is.

Az íté­lő­táb­la ügy­dön­tő hatá­ro­za­ta jogerős.