Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványára meghosszabbították a több ember megölésével gyanúsított – tavaly, Prágában elfogott – férfi letartóztatását

A több ember sérel­mé­re, előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Főügyészség.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mivel a kény­szer­in­téz­ke­dés a ter­helt eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a kizá­rá­sa érde­ké­ben indokolt.

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tást a mai napon három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta, az ügyész­sé­gi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző indokokkal.

A vég­zés – védel­mi fel­leb­be­zés miatt – nem végleges.