Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Az ügyészség indítványozta a költségvetésnek 700 milliós vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjainak a letartóztatását, valamint bűnügyi felügyeletét- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett azon szer­ve­zet három tag­já­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, vala­mint egy tag­já­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­té­re, amely fik­tív szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val a szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban részt­ve­vő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­i­nek a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az egyik gya­nú­sí­tott által kép­vi­selt cég álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gét jogo­su­lat­la­nul csök­ken­tet­te, és azzal az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek közel 700 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a szó­ja­ter­mék keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je­ként az egyik gya­nú­sí­tott 2018 máju­sá­tól két fia és stró­man sze­mé­lyek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel hamis tar­tal­mú szám­lák köny­ve­lés­ben való sze­re­pel­te­té­sé­vel, valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sok­kal a cég áfa fize­té­si köte­le­zett­sé­gét jogo­su­lat­la­nul csök­ken­tet­te. A szám­lá­zá­si lán­co­lat három­szin­tű volt. A fik­tív szám­lá­zás­sal a gya­nú­sí­tott által kép­vi­selt cég jelen­tős piaci árelőny­höz jutott. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság által befo­ga­dott fik­tív szám­lák alap­ján jogo­su­lat­la­nul levont álta­lá­nos for­gal­mi adó össze­ge 2018 júni­u­sá­tól 2020 augusz­tu­sá­ig össze­sen közel 700 mil­lió forin­tot tett ki.

A valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sok foly­ta­tó­la­gos benyúj­tá­sa a cég kép­vi­se­lő­jé­hez köt­he­tő, míg fiai, vala­mint a szám­lá­zá­si lán­co­lat tag­jai a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez segít­sé­get nyújtottak.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, amely 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve az elkö­ve­tés folya­ma­tos, huza­mos idejű vol­tá­ra figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, illet­ve egy ter­helt bűn­ügyi fel­ügye­le­tét elren­del­te, a letar­tóz­ta­tás ellen a ter­hel­tek és a védő fel­leb­be­zett, míg a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re vonat­ko­zó dön­tés végleges.