Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki kávét öntött a bíró arcába – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt teg­nap őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, ma pedig indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Mint ismert, a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken 2024. janu­ár 30-án 8 óra 30 perc­re kitű­zött tár­gya­lás előtt egy férfi kávét öntött az édes­ap­ja ellen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben eljá­ró bíró arcába.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a vád­lott fia elha­tá­roz­ta, hogy aka­dá­lyoz­ni fogja a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, ille­tő­leg olyan maga­tar­tást fog tanú­sí­ta­ni, amely­től eset­le­ge­sen az eljá­ró bíró kizá­rá­sa várható.

A férfi már koráb­ban is pró­bált siker­te­le­nül kap­cso­lat­ba lépni a bíró­val, és arra is van adat, hogy a tár­gya­lást meg­elő­ző­en egy bíró­sá­gi alkal­ma­zot­tól arról érdek­lő­dött a  bíró­ság folyo­só­ján, hogy hon­nan fog érkez­ni a tár­gya­lást veze­tő bíró.

Az eljá­rás ada­tai – a saj­tó­ban meg­je­lent erre utaló egyes állí­tá­sok­kal szem­ben – kizár­ják azt, hogy bíró az ügy­ről foly­ta­tott volna érde­mi beszél­ge­tést a fér­fi­val, így ter­mé­sze­te­sen nem hang­zott el a hiva­ta­los sze­mély részé­ről az a kije­len­tés, hogy „az élet­fogy­tig­lan már írás­ba van fog­lal­va”, és olyan sem tör­tént, hogy a bíró támadt volna a férfira.

Jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt folyik bün­te­tő­el­já­rás a férfi apja ellen, aki igyek­szik hát­rál­tat­ni az eljá­rás befe­je­zé­sét. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a vád­lott fia is ennek érde­ké­ben, apja szán­dé­ká­nak meg­fe­le­lő­en, vele össze­hang­ban cse­le­ke­dett, így fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb, hason­ló erő­sza­kos cse­lek­ményt követ­ne el.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a hala­dék­ta­la­nul elren­delt nyo­mo­zá­sá­ban teg­nap – egyéb eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek elvég­zé­se mel­lett – gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő fér­fit, a mai napon pedig indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyész­ség jelen ügy kap­csán ismé­tel­ten fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a hiva­ta­los sze­mély jog­sze­rű eljá­rá­sá­nak erő­szak­kal, vagy fenye­ge­tés­sel tör­té­nő aka­dá­lyo­zá­sa bűn­cse­lek­mény, ame­lyet a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenyeget.

A fotó a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en, a bíró­ság folyo­só­ján készült.

A fotó a bíróság folyosóján készült, a bűncselekmény elkövetése után.