Főoldal » Hírek » Az ügyészség ismételten tanúként hallgatta ki dr. Magyar Pétert – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az előt­te folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben ma ismét tanú­ként hall­gat­ta ki dr. Magyar Pétert. Kihall­ga­tá­sa előtt dr. Magyar Péter nyil­vá­nos­ság­ra hozott egy, a volt házas­tár­sá­val, dr. Varga Judit egy­ko­ri igaz­ság­ügyi minisz­ter­rel foly­ta­tott magán­be­szél­ge­tés­ről készült hangfelvételt.

Helyt­ál­ló az a hang­fel­vé­te­len sze­rep­lő meg­ál­la­pí­tás, amely sze­rint dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem ural­ja az ügyész­sé­get. A leg­főbb ügyész veze­ti és irá­nyít­ja Magyar­or­szág Ügyész­sé­gét, ahol a tör­vé­nyek ural­ma érvényesül.

Az ügyész­ség vala­mennyi, a fel­vé­te­len és a dr. Magyar Péter tanú­ki­hall­ga­tá­sán elhang­zott állí­tást elem­zi, érté­ke­li és továb­bi bizo­nyí­tá­si cse­lek­mé­nye­ket végez.

Ismé­tel­ten szük­sé­ges rámu­tat­ni arra, hogy ügyész­sé­gi ira­tok eltün­te­té­se, átírá­sa nem csak jogi, hanem fizi­kai kép­te­len­ség is. Vala­mennyi, az ügyész­sé­gen meg­je­le­nő adat, és annak sorsa kelet­ke­zé­sé­től kezd­ve doku­men­tál­va van, ráadá­sul ezek az ada­tok nem csak egy helyen van­nak tárol­va, hanem meg­je­len­nek más szer­vek adat­tá­rá­ban is, bele­ért­ve a nyo­mo­zá­si bíró­kat vagy a tit­kos műve­le­te­ket végző szer­ve­ket. Min­den, az ún. Völner-Schadl ügy­ben kelet­ke­zett doku­men­tum sorsa ismert, az ada­tok­ból fel­tár­ha­tó vala­mennyi cse­lek­mény vizs­gá­la­ta a vonat­ko­zó tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en meg­tör­tént, vagy folya­mat­ban van.

Ezek­ről rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tást 2024. már­ci­us 28. nap­ján a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó kere­té­ben ad.