Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Az ügyészség kezdeményezésére fogyasztók jogait jelentősen csorbító szerződési feltételeket semmisítettek meg a bíróságok- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Nem kor­lá­toz­ha­tók a fogyasz­tói jogok, elő­tér­ben a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nye

Az ügyész­ség egy bútor­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it támad­ta ered­mé­nye­sen. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a szer­ző­dés szá­mos pont­ját ítél­te tisz­tes­ség­te­len­nek, ügyé­szi fel­leb­be­zés­re pedig a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la továb­bi fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét álla­pí­tot­ta meg. Így pél­dá­ul tör­vény­sér­tő­en kor­lá­toz­za a fogyasz­tó sza­va­tos­sá­gi joga­it az, hogy a meg­ren­de­lő­lap benyúj­tá­sát köve­tő­en a kivá­lasz­tott szö­ve­tek szí­né­vel, típu­sá­val, minő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban nem emel­het kifo­gást. Tisz­tes­ség­te­len az is, hogy a fogyasz­tó a meg­ren­de­lő­la­pon rög­zí­tett tulaj­don­sá­gok­tól a későb­bi­ek­ben nem tér­het el, az elő­ál­lí­tott bútort köte­les kifi­zet­ni és átven­ni, mert egy ilyen álta­lá­nos jel­le­gű til­tás­nak nincs ész­sze­rű indo­ka, sérti a jóhi­sze­mű­ség és tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyét, egy­ol­da­lú és indo­ko­lat­lan hát­rányt jelent a meg­ren­de­lő­nek.

A tör­vény­szék már az első­fo­kú eljá­rás­ban egyet­ér­tett az ügyésszel abban, hogy érvény­te­len, ha a vál­lal­ko­zás tel­je­sí­té­si határ­ide­je nem egy­ér­tel­mű („becsült inter­val­lum”), illet­ve azzal is, hogy túl­zott mér­té­kű táro­lá­si költ­ség fize­té­sé­re köte­le­zik a fogyasz­tót azzal, hogy azt a bútor árá­nak %-ában, és nem a táro­lás tény­le­ges költ­sé­gé­ben hatá­roz­zák meg. A bíró­ság osz­tot­ta az ügyész véle­mé­nyét a bútor mére­te­zé­sé­ben tör­té­nő elté­rést ille­tő­en is, ezért tisz­tes­ség­te­len­nek talál­ta a vevő­vel elfo­gad­tat­ni azt, hogy a meg­ren­de­lés­re készí­tett bútor a meg­ren­delt­től 1-10 cm-t eltér­het. Ez ugyan­is olyan mér­té­kű elté­rés, amely akár elál­lás­ra is okot adhat, de a fel­té­tel elfo­gad­ta­tá­sá­val a vál­lal­ko­zás kizár­ja, hogy a fogyasz­tó az elté­rő méret miatt sza­va­tos­sá­gi igényt érvé­nye­sít­sen. Az utó­la­gos, jegy­ző­könyv nél­kü­li rek­la­má­ció eluta­sí­tá­sa szin­tén a fogyasz­tó sza­va­tos­sá­gi joga­it csor­bít­ja azzal, hogy a tör­vény­ben elő­ír­tak­hoz képest továb­bi fel­té­telt ír elő a hát­rá­nyá­ra, így az, hogy az átvé­tel során nem ész­lelt és így jegy­ző­könyv­be sem került hibák utóbb sza­va­tos­sá­gi igény­ként nem érvé­nye­sít­he­tők. Az akci­ós fel­té­te­lek meg­is­me­ré­sé­re vonat­ko­zó fogyasz­tói elfo­ga­dó nyi­lat­ko­zat is tisz­tes­ség­te­len, mert a nyi­lat­ko­zat meg­té­te­le­kor a fogyasz­tó a meg­hir­de­tett akció szö­ve­gét nem isme­ri, a meg­hir­de­tett akci­ó­ban való rész­vé­tel­lel kap­cso­lat­ban a ked­vez­mé­nyek­re pedig csak akkor lesz jogo­sult, hogy­ha a nyi­lat­ko­zat meg­té­te­le­kor még meg nem hir­de­tett és ezért álta­la nem ismert akci­ós fel­té­te­lek­nek is ele­get tesz.

Az ügy­ben tájé­koz­ta­tást ad a sajtó kép­vi­se­lő­i­nek:

Dr. Csiha Gábor alez­re­des kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő; csiha.gabor@mku.hu, 0630 598 3319