Főoldal » Hírek » Az ügyészség korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúját közölte egy Pest megyei település polgármesterével - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­get meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hall­gat­ta ki ma gya­nú­sí­tott­ként a pol­gár­mes­tert és két társát.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2017-ben az ingatlan-nyilvántartási szak­ügy­in­té­ző­ként dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lőt azzal keres­te meg isme­rő­se, hogy fele­sé­ge – egy Pest megyei tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re – ingat­la­ná­nak szom­széd­sá­gá­ban olyan tel­kek helyez­ked­nek el, ame­lyek tulaj­do­no­sai a II. világ­há­bo­rú után kite­le­pí­tett sváb szár­ma­zá­sú sze­mé­lyek, akik hiá­nyos sze­mé­lyi ada­tok­kal sze­re­pel­tek az ingatlan- nyilvántartásban.

A férfi 450.000 forin­tot aján­lott azért, hogy a kor­mány­tiszt­vi­se­lő vonja össze eze­ket az ingat­la­no­kat egy hely­raj­zi szám alá, amely­nek tulaj­do­no­sa­ként már csak a fele­sé­gét tün­tes­se fel a nyilvántartásban.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő az aján­la­tot elfo­gad­ta, az ígért össze­get átvet­te, majd a pol­gár­mes­tert a 345-ről 4537 négy­zet­mé­ter­re növelt ingat­lan kizá­ró­la­gos tulaj­do­no­sa­ként valót­lan ada­tok­kal – meg­ke­rül­ve az elő­írt eljá­rá­si ren­det, a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek hiá­nyá­ban az ingat­lan többi tulaj­do­no­sát töröl­ve – beje­gyez­te a köz­hi­te­les nyilvántartásba.

A pol­gár­mes­ter nem tett val­lo­mást és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

A bün­te­tő­el­já­rás érde­ké­ben az ügy­ről más adat jelen­leg nem közölhető.