Főoldal » Hírek » Az ügyészség súlyosabb büntetést indítványozott a „seicentos” testvérpárnak – fotóval – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a szerb test­vér­pár­ral szem­ben, akik miu­tán meg­pró­bál­tak kira­bol­ni egy ékszer­bol­tot egy sárga Fiat Seicento-val mene­kül­ve több autót összetörtek.

Az íté­let sze­rint a test­vé­rek 2022 janu­ár­já­ban Szer­bi­á­ba tör­té­nő haza­u­ta­zá­suk során úgy dön­töt­tek, hogy néhány napot Deb­re­cen­ben töl­te­nek isme­rő­se­ik­nél. Az idő­sebb vád­lot­tat - egy koráb­bi bűn­cse­lek­mény miatt - kiuta­sí­tot­ták Magyar­or­szág­ról, ezért isme­rő­sé­vel autót cse­rélt azért, hogy magyar rend­szá­mú autó­val nagyobb eséllyel elke­rül­je a rend­őri ellen­őr­zé­se­ket. A férfi bement egy kis ékszer­bolt­ba, és vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lel­ve arany­lán­cot kere­sett, majd meg­ál­la­po­dott a tulaj­do­nos­sal, hogy egy hét múlva érdek­lő­dik. Ezt köve­tő­en test­vé­ré­vel elha­tá­roz­ták, hogy az ékszer­bol­tot kirabolják.

Az elkö­ve­tők 2022. janu­ár 27. nap­ján vissza­tér­tek az ékszer­bolt­ba, ahol a test­vér az eladó­ra sze­gez­te a vitt gáz-riasztófegyvert és mind­ket­ten ütni-verni kezd­ték a fér­fit. Az eladó pró­bált véde­kez­ni, dula­kod­tak, amire egy utcán sétá­ló nő fel­fi­gyelt, és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. Ezt ész­lel­ve a test­vé­rek elfu­tot­tak, hát­ra­hagy­va a fegy­vert és az idő­köz­ben éksze­rek­kel tele­ra­kott tás­ká­ju­kat. Egy sárga Fiat Sei­cen­to­val mene­kül­tek az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őrök elől, azon­ban pár perc­cel később - miu­tán a saját autó­ju­kon kívül még 3 gép­ko­csit össze­tör­tek -, a test­vér­párt elfog­ta a rendőrség.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tőt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, test­vé­rét 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat 10, illet­ve 8 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lot­tak ter­hé­re jelen­tős súlyo­sí­tá­sért, míg az elkö­ve­tők és védő­ik első­sor­ban fel­men­té­sért és elté­rő tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sa végett, másod­sor­ban eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság a súlyo­sí­tó és eny­hí­tő körül­mé­nye­ket nem a tény­le­ges súlyuk­nak meg­fe­le­lő­en vette figye­lem­be, emi­att indo­ko­lat­la­nul enyhe bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tak­kal szem­ben, amely a bün­te­té­si célok eléré­sé­re nem alkal­mas. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott kiuta­sí­tás hatá­lya alatt követ­te el az újabb, jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Tet­té­ből egy­ér­tel­mű­en arra kell követ­kez­tet­ni, hogy a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott Magyar­or­szág tör­vé­nye­it tel­jes mér­ték­ben sem­mi­be veszi, azo­kat magá­ra nézve nem tart­ja köte­le­ző­nek, ezért vele szem­ben vég­le­ges hatá­lyú kiuta­sí­tás is indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.

A rend­őr­ség által készí­tett fotón az össze­tört autó látható.

az összetört sárga seicento szemből