Főoldal » Archív » Az ügyészség súlyosítást célozva tárgyalást kér az Állami Számvevőszéket 2018-ban megrongálók ügyében hozott büntetővégzéssel szemben

A bíró­ság a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt meg­ál­la­pí­tot­ta, azon­ban bün­te­tő­vég­zé­sé­ben tíz vád­lot­tal szem­ben enyhe bün­te­tést és intéz­ke­dést alkal­ma­zott, az ügyész­ség ezért tár­gya­lás tar­tá­sát kéri. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, tizen­egy, har­minc­egy és ötven­ki­lenc év közöt­ti férfi, vala­mint három továb­bi tár­suk, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék tevé­keny­sé­gét kifo­gá­sol­ták, és ennek kife­je­zé­sé­re 2018. janu­ár 17-én kora dél­után, a Szám­ve­vő­szék V. kerü­let, Apá­czai Csere János utcai szék­há­zá­hoz mentek.

A fér­fi­ak a műem­lé­ki védett­ség alatt álló, álla­mi tulaj­do­nú épü­let falá­ra narancs­sár­ga színű fes­té­ket öntöt­tek, majd azt ecse­tek­kel szét­ken­ték. A szék­ház falán kb. két méter magas­sá­gig, illet­ve a jár­dán fes­ték­fol­tok kép­ződ­tek, ame­lyek eltá­vo­lí­tá­sa az épü­le­ten állag­sé­re­lem­mel járt. A vád­lot­tak által oko­zott kár meg­ha­lad­ja a 3,2 mil­lió forintot.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­ak ellen műem­lék meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lást mel­lőz­ve, bün­te­tő­vég­zés­sel szab­jon ki egy vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, tíz tár­sá­val szem­ben pénzbüntetést.

A bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben – a bűn­cse­lek­mény vád­dal egye­ző meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett – egy fér­fi­val szem­ben 240 óra köz­ér­de­kű mun­kát és 120.000,- Ft pénz­bün­te­tést, egy másik fér­fi­val szem­ben 240.000,- Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki, a többi vád­lot­tat három évre pró­bá­ra bocsátotta.

A vég­zés­sel szem­ben az ügyész­ség a vád­lot­tak ter­hé­re – a 240.000,- Ft pénz­bün­te­tés­sel súj­tott ter­helt kivé­te­lé­vel – tár­gya­lás tar­tá­sát kéri súlyo­sí­tá­sért, a vád­irat sze­rin­ti bün­te­té­sek­re íté­lés érdekében.