Főoldal » Hírek » Az ügyészség szerint indokolt annak a mórahalmi férfinak a letartóztatása, aki a testvérét hátba szúrta, majd rágyújtotta a házat - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Tör­vény­szék első­fo­kú vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mellyel a bíró­ság a külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés­sel vádolt móra­hal­mi férfi letar­tóz­ta­tá­sát a vád­eme­lést köve­tő­en fenntartotta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020. janu­ár 4-én, Móra­hal­mon ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a nála fia­ta­labb fiú­test­vé­ré­vel, mely­nek során egy kés­sel a neki hát­tal álló sér­tet­tet köze­pes erő­vel meg­szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a test­vé­re élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A szú­rást köve­tő­en a férfi magá­hoz vett egy ben­zi­nes­kan­nát, mely­nek a tar­tal­mát az ingat­lan­ban szét­lo­csol­ta és azt meg­gyúj­tot­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a főépü­let vala­mint az egyik mel­lék­épü­let tel­je­sen leégett. A férfi test­vé­re a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, elsze­ne­se­dett holt­tes­tét már csak a tűz­ol­tók tud­ták kihoz­ni az épületből.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lyé­re vala­mint arra figye­lem­mel, hogy az épü­let fel­gyúj­tá­sá­val bizo­nyí­té­ko­kat sem­mi­sí­tett meg az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenntartotta.

A tör­vény­szék vég­zé­se ellen a férfi védő­je az első­fo­kú bíró­ság indo­ka­it vitat­va jelen­tett be fel­leb­be­zést a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se végett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú ügyé­szi átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­tét a tör­vény 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, így a férfi ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá egyet­ér­tett a tör­vény­szék­nek azzal a meg­ál­la­pí­tá­sá­val, misze­rint ada­tok merül­tek fel arra, hogy az épü­let fel­gyúj­tá­sa nem csak a sér­tett éle­té­nek a kiol­tá­sát, hanem a bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sét is céloz­ta. Mind­ezek­re figye­lem­mel a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítvány.

A fel­leb­be­zés tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.