Főoldal » Hírek » Az ügyészség törvényesen jár el a lehallgatási anyagok kezelése során – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A teg­na­pi Kor­mány­in­fón Gulyás Ger­gely Minisz­ter­el­nök­sé­get veze­tő minisz­ter – szak­ma­i­lag helye­sen – azt nyi­lat­koz­ta, hogy ha egy bün­te­tő­ügy­ben lehall­ga­tás tör­té­nik, akkor a nyo­mo­za­ti anyag részé­vé csak olyan lehall­ga­tá­si anyag tehe­tő, amely a vádat alá­tá­maszt­ja. Pél­da­ként meg­je­gyez­te, hogy a Vég­re­haj­tói Kama­ra volt elnö­ke és az OBH elnö­ke közöt­ti beszél­ge­tés nem tár­gya a vád­nak, de mégis szé­les kör­ben ismert­té vált, súlyo­san sért­ve a sze­rep­lők sze­mé­lyi­sé­gi jogait.

A Kor­mány­in­fón emlí­tett eset alkal­mas annak bemu­ta­tá­sá­ra, hogy hogyan tör­té­nik az ada­tok tör­vé­nyes keze­lé­se, mikor és milyen módon töröl­he­tők ada­tok, össz­hang­ban a nyo­mo­zás érde­ke­i­vel és a sze­mély­hez fűző­dő jogok tisz­te­let­ben tartásával.

Az ügy­ben indít­vá­nyo­zott letar­tóz­ta­tás során a nyo­mo­za­ti ira­tok az emlí­tett beszél­ge­tést is tar­tal­maz­va kerül­tek a nyo­mo­zá­si bíró elé, abból a cél­ból, hogy dön­te­ni tud­jon a meg­ala­po­zott gyanú és a letar­tóz­ta­tás fel­té­te­le­i­nek meglétéről.

Ezen ira­tok máso­la­tát a tör­vény alap­ján – a bíró­ság mel­lett – a gya­nú­sí­tott és a védő is megismerte.

Sze­mé­lyi­sé­gi jog­sér­tést az köve­tett el, aki az így hozzá került ada­to­kat a nyil­vá­nos­ság elé tárta.

A nyo­mo­zás későb­bi sza­ka­szá­ban egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy ezek a lehall­ga­tá­si anya­gok bűn­cse­lek­mény alap­já­ul nem szol­gál­nak, bizo­nyí­té­kot nem képeznek.

Ezért nem sze­re­pel­nek ezen anya­gok a vád­eme­lés­kor a bíró­ság­nak – illet­ve máso­lat­ban a ter­helt­nek és a védő­jé­nek – átadott nyo­mo­za­ti ira­tok között.

Az ügyész­ség tör­vé­nye­sen – a bün­te­tő­el­já­rás és az adat­vé­de­lem sza­bá­lya­it betart­va – járt el a lehall­ga­tá­si anya­gok keze­lé­se során.

A figyel­mük­be ajánl­juk a lehall­ga­tás kér­dés­kö­ré­ről tavaly köz­zé­tett isme­ret­ter­jesz­tő filmünket: