Főoldal » Hírek » Az ügyészség újabb, országos hálózattal rendelkező ingatlanközvetítő általános szerződési feltételeit támadta sikeresen - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi kere­set alap­ján meg­erő­sí­tet­te a bíró­ság, hogy a kizá­ró­la­gos meg­bí­zás­ra irá­nyu­ló szer­ző­dé­ses ren­del­ke­zé­sek nem zár­hat­ják ki, hogy a fogyasz­tó maga érté­ke­sít­se az ingat­la­nát. Egy ilyen kor­lá­to­zó ren­del­ke­zés akkor is tisz­tes­ség­te­len, ha a meg­bí­zá­si szer­ző­dés meg­szű­né­sét köve­tő­en von­ják el a fogyasz­tó­nak az ingat­lan tulaj­don­jo­gá­val kap­cso­la­tos ren­del­ke­zé­si jogát.

Szin­tén tisz­tes­ség­te­len, ha a kiál­lí­tott szám­la és az aján­la­ti biz­to­sí­ték devi­za­ne­mé­nek elté­ré­se ese­tén a biz­to­sí­ték beszá­mí­tá­sa a vétel­ár­ba a szám­la kiál­lí­tá­sá­nak nap­ján érvé­nyes (meg­ha­tá­ro­zott pénz­in­té­zet) devi­za eladá­si árfo­lya­má­nak alkal­ma­zá­sá­val tör­té­nik, mert ez szol­gál­ta­tás nél­kül több­let­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get hárít a fogyasztóra.

Tisz­tes­ség­te­len az is, hogy az ingat­lan­köz­ve­tí­tő az aján­la­ti biz­to­sí­ték 50%-át ügy­in­té­zé­si díj jog­cí­mén min­den eset­ben meg­tart­hat­ja, hiszen így ered­mény­te­len köz­ve­tí­tés ese­té­ben is érvé­nye­sít­het a fogyasz­tó­val szem­ben díjigényt.

A bíró­ság azok­nak a kikö­té­sek­nek a tisz­tes­ség­te­len­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta, ame­lyek úgy írnak elő meg­té­rí­té­si köte­le­zett­sé­get a fogyasz­tó szá­má­ra, hogy sem a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor, sem később nem pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott, hogy mely ese­tek­ben szük­sé­ges a fogyasz­tó­nak fizetni.

Tisz­tes­ség­te­le­nek azok a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek is, ame­lyek a siker­dí­jat nem az ingat­lan­köz­ve­tí­tő által nyúj­tott szol­gál­ta­tás mér­té­ké­hez, hanem a kikö­tött meg­bí­zá­si díj­hoz iga­zí­tott áta­lány­dí­jat hatá­roz­nak meg; így a fogyasz­tó­ra hát­rá­nyos módon terem­te­nek díj­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get az alpe­res tevé­keny­sé­gé­nek sike­res­sé­gé­től függetlenül.

Tisz­tes­ség­te­len az is, ha a kikö­té­sek a fogyasz­tó szer­ző­dés­sze­gé­sé­vel arány­ban nem álló, túl­zott mér­té­kű fize­té­si köte­le­zett­sé­get írnak elő azzal, hogy a fogyasz­tó meg­bí­zá­si díjat és köt­bért is köte­les fizetni.

A bíró­ság azt is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy tisz­tes­ség­te­le­nek azok a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek, ame­lyek bizo­nyos körül­mé­nyek ese­tén, így pl. érdek­lő­dők száma vagy a véte­li aján­lat hiá­nya miatt az irány­ár, illet­ve a limit­ár csök­ken­té­sé­re jogo­sít­ják fel a köz­ve­tí­tőt, nem átlát­ha­tó sza­bá­lyo­zás alap­ján von­ják el a fogyasz­tó ren­del­ke­zé­si jogát a vele szem­be­ni köve­te­lés kielé­gí­té­se érde­ké­ben. Ugyan­ezen okból tisz­tes­ség­te­len pl. az a kikö­tés, amely a fogyasz­tó ren­del­ke­zé­si jogát kor­lá­toz­za arra az eset­re, ha meg­fe­le­lő véte­li aján­lat ese­tén 10 mun­ka­na­pon belül nem kezdi meg a fogyasz­tó az egyez­te­tést a jel­zá­log­kö­ve­te­lés jogosultjával.