Főoldal » Archív » Az ügyészség visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást

Az Igaz­ság­ügyi Palo­ta épü­le­te előtt janu­ár 21-én késő este egy par­la­men­ten kívü­li párt akti­vis­tá­i­nak akci­ó­ja kap­csán az ügyész­ség vissza­uta­sít­ja az igaz­ság­szol­gál­ta­tást ért poli­ti­kai nyomásgyakorlást.

Az akti­vis­ták állí­tá­sá­val szem­ben, a víz­zel nagyobb­részt el nem távo­lít­ha­tó fel­fes­tés köz­tisz­ta­sá­gi sza­bály­sér­tés meg­va­ló­sí­tá­sá­ra lehet alkalmas.

A kár vegy­sze­res eljá­rás­sal tör­té­nő elhá­rí­tá­sá­ról az Igaz­ság­ügyi Palo­tát keze­lő Kúria intézkedett.

A poli­ti­kai akció kap­csán fel­hív­juk a figyel­met arra, hogy az ügyész­ség az Alap­tör­vény­nek és a rá vonat­ko­zó tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en, az igaz­ság­szol­gál­ta­tás köz­re­mű­kö­dő­je­ként, füg­get­le­nül eljár­va érvé­nye­sí­ti az állam bün­te­tő­jo­gi igényét.

A poli­ti­kai akció kere­té­ben meg­em­lí­tett ügyek közül azon ese­tek­ben, ahol annak fenn­áll­tak a tör­vé­nyi fel­té­te­lei, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség nyo­mo­zást foly­ta­tott, mint pél­dá­ul Men­gyi Roland – aki ellen 2017 ápri­li­sá­ban vádat emelt – vagy Simon­ka György – akit 2018. novem­be­ré­ben gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki – ügye.

Az akció kere­té­ben ugyan­ak­kor olyan ügye­ket is meg­kí­sé­rel­tek fel­ró­ni az ügyész­ség­nek, amely­nek fel­de­rí­té­se nem tar­to­zik a hatás­kö­ré­be, és amely­ben a rend­őr­ség vagy a NAV foly­ta­tott eljárást.

Jel­lem­ző pél­dá­ja ennek az akti­vis­ták által fel­tün­te­tett un. Elios ügy, amely­ben már soka­dik alka­lom­mal hivat­koz­tak igaz­ta­la­nul az ügyészségre.

Az OLAF magyar­or­szá­gi köz­vi­lá­gí­tá­si pro­jek­tek­kel kap­cso­la­tos 2017. decem­ber 22-én kelt aján­lá­sát 2018. janu­ár 8. nap­ján kapta meg a Leg­főbb Ügyész­ség. A Leg­főbb Ügyész­ség az aján­lást az eljá­rás­ra hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Pest Megyei Főügyész­ség­nek továb­bí­tot­ta, amely az ügy­ben – az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek­ben min­dig köve­tett gya­kor­lat­nak meg­fe­le­lő­en – 2018. janu­ár 22. nap­ján nyo­mo­zást ren­delt el, külö­nö­sen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ta. Az új Be. sze­rin­ti fel­de­rí­té­si szak­ban lévő eljá­rást a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a 2018. októ­ber 26. nap­ján kelt hatá­ro­za­tá­val bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Buda­pest, 2019. janu­ár 22.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztálya