Sajtótájékoztató 2010. július. 28.

2010. júli­us 28-án 10 óra­kor, az Igaz­ság­ügyi Palo­ta (1055 Buda­pest, Markó utca 16.) magas­föld­szin­ti dísz­ter­mé­ben saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tunk a fenti pro­jekt bemu­ta­tá­sa cél­já­ból. A ren­dez­vé­nyen a sajtó kép­vi­se­lői mel­lett a téma iránt érdek­lő­dő szer­ve­ze­tek, cégek kép­vi­se­lői is jelen vol­tak.

Letölt­he­tő anya­gok:
Az elhang­zott elő­adá­sok pre­zen­tá­ci­ós anya­ga