Főoldal » Az ügyészségről » Vezetői » Dr. Ibolya Tibor szakmai önéletrajz

DR. IBOLYA TIBOR
a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese

Szak­mai önélet­rajz

Név Dr. Ibo­lya Tibor
Szü­le­té­si hely, idő Szen­tes, 1967. októ­ber 8.

 

Tanul­má­nyok

1994 jogász dip­lo­ma József Atti­la Tudo­mány Egye­tem Állam-és Jog­tu­do­má­nyi Kar Sze­ged
2003 gaz­da­sá­gi bün­te­tő­jo­gi szak­jo­gász poszt­gra­du­á­lis dip­lo­ma  Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Jogi Tovább­kép­ző Inté­zet, Buda­pest
2007 kri­mi­na­lisz­ti­kai szak­jo­gász poszt­gra­du­á­lis dip­lo­ma Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Állam-és Jog­tu­do­má­nyi Kar Deák Ferenc Tovább­kép­ző Inté­zet, Buda­pest

 

Nyelv­tu­dás

angol

 

Kar­ri­er
1994-1996 ügyész­sé­gi fogal­ma­zó Buda­pes­ti VI. és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség
1996-2002 ügyész Buda­pes­ti VI. és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség
2002-2005 kerü­le­ti veze­tő helyet­tes ügyész Buda­pes­ti VI. és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség
2005-2010 kerü­le­ti veze­tő ügyész Buda­pes­ti IV. és XV. kerü­le­ti Ügyész­ség
2010-2012 ügyész Leg­főbb Ügyész­ség Kabi­net
2012 főosztályvezető-helyettes ügyész Leg­főbb Ügyész­ség Kabi­net
2012-2022 fővá­ro­si főügyész Fővá­ro­si Főügyész­ség

 

Okta­tói, tudo­má­nyos tevé­keny­ség

  • Cím­ze­tes egye­te­mi tanár­ként kri­mi­na­lisz­ti­kát tanít a Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem Jogi Karán.
  • Cen­zor­ként jogi szak­vizs­gáz­ta­tás­ban vesz részt.
  • Rend­sze­re­sen pub­li­kál szak­mai folyó­ira­tok­ban (Ügyé­szek Lapja, Ügy­vé­dek Lapja, Bel­ügyi Szem­le stb.).

Egyéb szak­mai, köz­éle­ti tevé­keny­ség

  • Tagja volt a Bün­te­tő Eljá­rás­jo­gi Kodi­fi­ká­ci­ós Bizott­ság mel­lett műkö­dő Szak­ér­tői Tes­tü­let­nek.

Díjak

2014 Káro­li Emlék­érem
2016 Kozma Sán­dor Díj
2019 Pra­esens élet­mű­díj

Csa­lá­di álla­pot

Házas, három gyer­me­ke, egy fia és két lánya van.