Főoldal » Az ügyészségről » Vezetői » Dr. Polt Péter szakmai önéletrajz

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész

Szak­mai önéletrajz

Név Prof. Dr. Polt Péter
Szü­le­té­si hely, idő Buda­pest, 1955. szep­tem­ber 6.

 

Tanul­má­nyok

1980 jogi dip­lo­ma, ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar Buda­pest, „Summa cum laude”
1982 bírói-ügyészi szak­vizs­ga, jeles minősítés
1984 Össze­ha­son­lí­tó Jogi Fakul­tás, Strasbourg;
1986 Hágai Nem­zet­kö­zi Jogi Akadémia; 
1990 Pro­fesszo­ri ösz­tön­díj az Embe­ri Jogok Euró­pai Igaz­ga­tó­sá­gá­nál, Strasbourg
1996 ELTE ÁJK dok­to­ri képzés
2011 dok­to­ri foko­zat (Ph.D., címe: A par­la­men­ti men­tel­mi jog, mint bün­tet­he­tő­sé­gi aka­dály) summa cum laude, Páz­mány Péter Kato­li­kus Egyetem

 

Nyelv­tu­dás

angol, német (nyelv­vizs­ga 1983., ill. 2002.)

 

Szak­mai életpálya
1980-82 fogal­ma­zói gya­kor­lat a Bp. V. Kerü­le­ti Ügyész­sé­gen és a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen (OKKrI segédmunkatársaként);
1983 OKRI mun­ka­társ
1983-tól főál­lá­sú egye­te­mi okta­tó (ELTE, SZE, PPKE, NKE)
1984 fél éves szak­mai gya­kor­lat a Leg­fel­sőbb Bíró­ság Bün­te­tő Kollégiumában
1986-95 rész­mun­ka­idő­ben ügy­véd a Békés-Németh-Vékás és tár­sai Ügy­vé­di Irodában
1990-91 rész­mun­ka­idő­ben főelő­adó (tanács­adó) az Igaz­ság­ügyi Minisztériumban;
1991-95 eseti tanács­adó az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­ban ENSZ és Euró­pa Tanács ügyekben;
1993-95 a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um meg­bí­zá­sá­ból szak­ér­tői tevé­keny­ség a magyar állás­pont kiala­kí­tá­sá­ról a Nem­zet­kö­zi Bün­te­tő­jo­gi Bíró­ság (eseti és állan­dó) fel­ál­lí­tá­sa ügyében
1995-2000 állam­pol­gá­ri jogok ország­gyű­lé­si biz­to­sa álta­lá­nos helyettese
2000-2006 leg­főbb ügyész
2006-2010 c. leg­főbb ügyész­sé­gi főta­ná­csos, főosz­tály­ve­ze­tő, Bün­te­tő­bí­ró­sá­gi Ügyek Főosz­tá­lya, Leg­főbb Ügyészség
2010-2019 leg­főbb ügyész
2019- leg­főbb ügyész

Hazai okta­tói, tudo­má­nyos és dok­to­ri isko­lai tevékenység

1983 tudo­má­nyos mun­ka­társ a Leg­főbb Ügyész­ség fel­ügye­le­te alá tar­to­zó Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai és Kri­mi­na­lisz­ti­kai Inté­zet­ben (OKKrI);
1983-85 egye­te­mi tanár­se­géd, ELTE ÁJK, Bün­te­tő­jo­gi Tanszék;
1985-2017 egye­te­mi adjunk­tus, ELTE ÁJK, Bün­te­tő­jo­gi Tanszék;
1999-2007 egye­te­mi okta­tó a győri jogi karon (2002-től SZE ÁJK)
2006-tól c. egye­te­mi tanár, PPKE JÁK
2012-től egye­te­mi docens, NKE RTK, Bűn­ügyi Tudo­má­nyok Inté­ze­te, Bün­te­tő­jo­gi Tanszék
2015-től tan­szék­ve­ze­tő, NKE RTK, Bűn­ügyi Tudo­má­nyok Inté­ze­te, Bün­te­tő­jo­gi Tanszék
2016 habi­li­tá­ció, PPKE JÁK
2017 egye­te­mi tanár, NKE RTK

 

Tag­ság tudo­má­nyos tes­tü­le­tek­ben: OKRI Tudo­má­nyos Tanács, MTA Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Bizott­ság Büntetés-végrehajtási Jogi Albi­zott­ság, NKE Ren­dé­szet­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Isko­la Tudo­mány­ági Dok­to­ri Tanács.

Tag­ság tudo­má­nyos folyó­ira­tok szer­kesz­tő­bi­zott­sá­ga­i­ban: Acta Hum­a­na, Bel­ügyi Szem­le, Euró­pai Jog, Ügyész­sé­gi Szemle. 

Tudo­má­nyos köz­le­mé­nyek száma szer­ző­ként a Magyar Tudo­má­nyos Művek Tára (mtmt.hu) adat­bá­zi­sa sze­rint: 35 könyv, 90 tudo­má­nyos folyó­irat­cikk, 89 könyv­rész­let, magyar és ide­gen nyel­ven össze­sen 253 tudo­má­nyos és okta­tá­si célú közlemény.

Kül­föl­di tudo­má­nyos és szak­mai tevékenység

1988-tól a Nem­zet­kö­zi Bün­te­tő­jo­gi Tár­sa­ság tagja;
1990 az ENSZ veze­tő nem­ze­ti refe­ren­se Magyar­or­szá­gon a bűn­meg­elő­zés és a bűn­tet­te­sek­kel való bánás­mód területén;
1991 a Szak­ér­tői Mun­ka­cso­port és egy­ben az Euró­pa Tanács Kör­nye­zet­vé­del­mi Bün­te­tő­jog­gal Fog­lal­ko­zó Bizott­sá­gá­nak tagja (CPEC, Coun­cil of Europe);
1992 válasz­tott tagja az Egyé­ni Kri­mi­no­ló­gi­ai Ösz­tön­dí­ja­kat Elbí­rá­ló Bizott­ság­nak (ICRF, Coun­cil of Europe)
1995 tagja az Euró­pa Tanács Kor­rup­ci­ó­val Fog­lal­ko­zó Bizott­sá­gá­nak (MGCP, Coun­cil of Europe);
1997 ala­pí­tó tagja a Gyer­mek­vé­del­mi Ombuds­ma­nok Euró­pai Hálózatának
2004-2006 Euró­pa Tanács, Leg­főbb Ügyé­szek Kon­fe­ren­ci­á­ja, igaz­ga­tó­sá­gi tag
2006-2008 alel­nök, Euró­pa Tanács Euró­pai Ügyé­szek Kon­zul­ta­tív Taná­csa (CCPE, Coun­cil of Europe)
2008-2016 mun­ka­bi­zott­sá­gi tag (CCPE)
2011-2012 az Euró­pai Unió Tag­ál­la­mai Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő Leg­főbb Ügyé­szek vagy e tiszt­ség­nek meg­fe­le­lő intéz­mé­nyek Háló­za­tá­nak elnö­ke (Net­work of Pub­lic Pro­se­cu­tors or equ­i­va­lent ins­ti­tu­tions at the Sup­re­me Judi­ci­al Courts of the Mem­ber Sta­tes of the Euro­pe­an Union)
2014-tól a Shang­hai Euró­pai Bün­te­tő­jo­gi Kuta­tó­köz­pont tisz­te­let­be­li elnö­ke (Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Aka­dé­mia, Shang­hai - SASS)
2016-tól ven­dég­pro­fesszor (Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Aka­dé­mia – SASS, Shanghai)
2022- Mun­ka­cso­port tag­ság (CCPE)
2023- az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő ügyész­sé­gek vagy azo­nos jog­ál­lá­sú intéz­mé­nyek Háló­za­tá­nak (Nadal Net­work) alelnöke

Szak­mai elismerések

1981 Fel­ső­ok­ta­tá­si Tanul­má­nyi Érdemérem
1989 Ered­mé­nyes Mun­ká­ért minisz­te­ri Dicséret
2010 Kozma Sán­dor Díj