Főoldal » Archív » Az új büntetőeljárási szabályok szerint ítélték el a cellatársát bántalmazó rabot

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben elkö­ve­tett testi sér­tés miatt emelt vádat egy fog­va­tar­tot­tal szemben.

A férfi 2017. októ­ber 24-én ciga­ret­tát a kért zár­ka­tár­sá­tól, aki azon­ban ezt eluta­sí­tot­ta. A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött, a sér­tett­re támadt, akit több ízben ököl­lel arcon ütött. A bán­tal­ma­zás­nak a cel­lá­ba belé­pő fegy­őr vetett véget. A meg­tá­ma­dott férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 1 év 4 hó sza­bad­ság­vesz­tést, 2 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki és zárja őt ki a fel­té­te­les sza­bad­ság kedvezményéből.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság 2018. októ­ber 17-én elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ame­lyen a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Ennek alap­ján bíró­ság - az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lya­it alkal­maz­va - a vissza­eső vád­lot­tal szem­be az ügyé­szi indít­vány­ban meg­ha­tá­ro­zott bün­te­tést szab­ta ki.

Az íté­le­tet az érde­kel­tek tudo­má­sul vet­ték, így az a kihir­de­tés­kor jog­erő­re emelkedett.