Főoldal » Archív » Az új koronavírus elleni megelőző intézkedések az ügyészségeken

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az új koro­na­ví­rus okoz­ta lég­úti fer­tő­zés meg­elő­zé­se és a beteg­ség ter­je­dé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben 2020. már­ci­us 9. nap­já­tól külön­bö­ző intéz­ke­dé­se­ket ren­delt el.

Ennek értel­mé­ben, ha az ügyész­sé­gi alkal­ma­zott vagy hoz­zá­tar­to­zó­ja kül­föld­ről vissza­tért, akkor az eset­le­ges fer­tő­zés tovább­adá­sá­nak lehe­tő­sé­gét úgy kell csök­ken­te­ni, hogy a dol­go­zó­nak lehe­tő­ség sze­rint biz­to­sí­ta­ni kell két­he­ti idő­tar­tam­ra az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést. Ennek hiá­nyá­ban két hétre – jel­lem­ző­en tíz mun­ka­nap­ra – a dol­go­zó­nak sza­bad­sá­got kell kiad­ni, vagy lehe­tő­vé kell tenni szá­má­ra a mun­ka­he­lyen az elkü­lö­ní­tett elhelyezést.

A  60 év felet­ti, és a kró­ni­kus vagy súlyos beteg­ség­gel küz­dők, továb­bá a váran­dós ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak ese­té­ben az ügyész­ség biz­to­sít­ja az otthondolgozást.

A leg­főbb ügyész ren­del­ke­zé­se sze­rint 2020. már­ci­us 9-től az ügyész­ség által szer­ve­zett tovább­kép­zé­si prog­ra­mok elma­rad­nak, külső tovább­kép­zé­se­ken az ügyész­sé­gi dol­go­zók nem vehet­nek részt.

A meg­elő­ző intéz­ke­dé­sek köré­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek és a főügyész­sé­gek évér­té­ke­lő érte­kez­le­te­i­re nem kerül sor.

Az ügyész­ség a kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­se­ket folya­ma­to­san nyo­mon köve­ti, és szük­ség ese­tén továb­bi intéz­ke­dé­se­ket tesz a kol­lé­gák egész­sé­gé­nek meg­óvá­sa és meg­őr­zé­se érdekében.