Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az ún. kémügyben befejeződött a minősített ügyiratok minősítésének felülvizsgálata

Az ún. kém­ügy­ben – a minő­sí­tő felül­vizs­gá­la­ta alap­ján – a minő­sí­tés tör­lés­re került. A köz­vé­le­mény tel­jes körű és hite­les tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben, az ügyész­ség a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket meg­tet­te. Ennek ered­mé­nye­ként az ügyész­ség a hon­lap­já­nak sajtó rova­tá­ban a vád­ira­ti tény­ál­lás kivo­na­tát és a bírói dön­tés lénye­gét közzéteszi.

A Buda­pes­ti Kato­nai Ügyész­ség 2011. decem­ber 5-én kém­ke­dés és bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt azért emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, mert köz­re­mű­köd­tek abban, hogy az Orosz Föde­rá­ció Biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­tá­nak meg­bí­zott­jai infor­má­ció­szer­ző tevé­keny­sé­get végez­ze­nek hazánkban.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Pol­gá­ri Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­to­kat irá­nyí­tó minisz­ter és a Nem­zet­biz­ton­sá­gi Hiva­tal főigaz­ga­tó­ja a par­la­ment­ben meg­be­szé­lést tar­tott az Orosz Föde­rá­ció Biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­tá­nak helyet­tes veze­tő­jé­vel. Ennek során szóba került, hogy a Hiva­tal­ból infor­má­ci­ók szi­vá­rog­nak ki, ezért az orosz szer­ve­zet kép­vi­se­lő­je fel­aján­lot­ta, hogy álta­la irá­nyí­tott szak­em­be­rek polig­rá­fi­ás vizs­gá­lat­tal segí­te­nek a kiszi­vá­rog­ta­tó fel­ku­ta­tá­sá­ban. A titok­mi­nisz­ter - tudva azt, hogy ez infor­má­ció­szer­ző tevé­keny­sé­get jelent -, élt a fel­aján­lás­sal, és arra uta­sí­tot­ta a főigaz­ga­tót, hogy működ­jön együtt az Orosz Föde­rá­ció megbízottjaival.

Ennek meg­fe­le­lő­en - kons­pi­rá­ci­ós cél­lal - bol­gár pszi­cho­ló­gus­ként meg­je­lölt, de való­já­ban az Orosz Föde­rá­ció Biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­tá­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek a Hiva­tal rész­ben veze­tő beosz­tás­ban levő, rész­ben veze­tő beosz­tás­ra szánt, tisz­ti rend­fo­ko­zat­tal ren­del­ke­ző 16 dol­go­zó­ja polig­rá­fi­ás vizs­gá­la­tá­ban vet­tek részt. Ezek úgy zaj­lot­tak, hogy egyi­kük a gépi hát­te­ret kezel­te, míg a másik egy kije­lölt helyi­ség­ben tar­tóz­ko­dott két tol­máccsal együtt, és időn­ként kér­dé­sek­kel, uta­sí­tá­sok­kal hatá­roz­ta meg a vizs­gá­lat menetét.

A kül­föl­di­ek épü­let­be való belé­pé­sét a főigaz­ga­tó uta­sí­tá­sá­ra nem doku­men­tál­ták, az nem a főbe­já­ra­ton keresz­tül tör­tént, hanem a kísé­ré­si, szál­lí­tá­si fel­ada­to­kat egy - szin­tén meg­vá­dolt - sze­mély végezte.

A vád­lot­tak tevé­keny­sé­ge foly­tán az orosz szer­ve­zet a vizs­gá­lat­ban részt vet­tek sze­mé­lyi­sé­gé­ről, eset­le­ges beszer­vez­he­tő­sé­gé­ről ada­to­kat szer­zett, így a Hiva­tal támad­ha­tó­sá­gá­nak veszé­lye meg­nőtt, amely a Magyar Köz­tár­sa­ság nem­zet­kö­zi és nem­zet­biz­ton­sá­gi érde­ke­it veszélyeztette.

A veze­tő­vál­tást köve­tő­en, az új főigaz­ga­tó tudo­mást szer­zett a polig­rá­fi­ás vizs­gá­la­tok­ról, ezért a tör­tén­tek kivizs­gá­lá­sát ren­del­te el, továb­bá fel­ter­jesz­tést készí­tett a titok­mi­nisz­ter­nek, azon­ban fel­je­len­tést annak elle­né­re nem tett, hogy a kém­ke­dés gya­nú­ja felmerült.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak jog­erős íté­le­te a vád­lot­ta­kat bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban men­tet­te fel. A bíró­ság sze­rint nem volt bizo­nyít­ha­tó a par­la­men­ti talál­ko­zó ténye, a vizs­gá­la­tot végző szak­pszi­cho­ló­gus és tol­má­csok ügyel­tek arra, hogy érzé­keny infor­má­ció ne kerül­jön az orosz állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lyek tudo­má­sá­ra, illet­ve nem merült fel adat arra, hogy a vizs­gált sze­mé­lye­ket meg­kí­sé­rel­ték beszer­vez­ni, illet­ve a vizs­gá­lat követ­kez­té­ben a Hiva­tal vagy Magyar­or­szág nem­ze­ti, nem­zet­kö­zi érde­kei veszély­be kerültek.

kémügy-vádirati-tényállás-bírói-döntés-kivonat