Főoldal » Archív » Az ún. Tesco rablás miatt indult bűnügyben súlyosításért fellebbezett az ügyészség

A nye­re­ség­vágy­ból, több embe­ren, hiva­ta­los sze­mély ellen elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­is­mé­telt első­fo­kú eljá­rás­ban hozott íté­let ellen a  Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a tár­gya­lá­son a vád­lot­tak ter­hé­re jelen­tett be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2019. május 29. nap­ján kihir­de­tett  íté­le­té­vel hat vád­lott­ból négy­nél minő­sí­tett – élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő – ember­ölés­ben és más kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­ben álla­pí­tot­ta meg a bűnös­sé­gü­ket, míg a kalo­csai házas­pár sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miat­ti vád alól vala­mennyi vád­lot­tat felmentette.

A bíró­ság a hat vád­lott közül egy vád­lot­tat min­den elle­ne emelt vád alól felmentett.

A hatá­lyon kívül helye­zés foly­tán meg­is­mé­telt első­fo­kú bíró­sá­gi eljá­rás­ban a bíró­ság a koráb­bi első­fo­kú íté­let­től elté­rő­en a buda­ör­si Tes­co­nál tör­tént bűn­cse­lek­ményt nem rab­lás­ként és testi sér­tés­ként, hanem a vád­dal egye­ző­en nye­re­ség­vágy­ból, több embe­ren, hiva­ta­los sze­mély ellen elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sí­tet­te, emel­lett négy vád­lott­nál lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, két vád­lott­nál továb­bá fegy­ver­csem­pé­szet bűn­tet­te miatt is meg­ál­la­pí­tot­ta a bűnös­sé­gü­ket, azon­ban a koráb­bi első­fo­kú íté­let­tel szem­ben csak egy vád­lot­tat ítélt élet­fogy­tig tartó szabadságvesztésre.

A meg­is­mé­telt első­fo­kú eljá­rás­ban hozott íté­let­tel szem­ben a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a tár­gya­lá­son fel­leb­be­zést jelen­tett be vala­mennyi vád­lott ter­hé­re, a fel­men­té­sek miatt a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, négy vád­lott­nál a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, és három vád­lott ese­té­ben – köz­tük az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott­nál – a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rás meg­ál­la­pí­tá­sa, míg a tel­jes fel­men­tés­sel érin­tett vád­lott­nál a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és vele szem­ben bün­te­tés kisza­bá­sa végett.