Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » "Egyszerűen, jogszerűen" - az utazási tanácsadó
Sze­ret­jük magunk meg­ter­vez­ni az uta­zást, de egy kis segít­ség a kínált szál­lá­sok és prog­ra­mok kivá­lasz­tá­sa, lefog­la­lá­sa kap­csán jól jönne - ilyen eset­ben uta­zá­si tanács­adó­hoz for­dul­ha­tunk. Miben más az ő fel­ada­ta, mint az uta­zás­szer­ve­zőé?
 
Az ügyész­ség nem­csak bün­te­tő­ügyek­kel fog­lal­ko­zik, hanem pél­dá­ul uta­zá­si szer­ző­dé­sek kap­csán is fel tud lépni tör­vény­sér­tő gya­kor­lat ese­tén. Rövid ani­má­ci­ónk­ban az uta­zá­si tanács­adó fele­lős­sé­gé­nek leg­fon­to­sabb sza­bá­lya­it mutat­juk be.