Főoldal » Hírek » Az utcán bántalmazta ivócimboráját, aki belehalt a sérüléseibe - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nek az ügyé­ben, aki az utcán ellök­te ittas barát­ját, aki a föld­re zuhan­va bever­te a fejét az úttest­be és elhunyt.

A Gyu­lai Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­ben a vád­lot­tat testi sér­tés bűn­tet­te miatt öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott az esti órák­ban ott­ho­ná­ban együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel. A sér­tett távo­zá­sát köve­tő­en szól­tak a vád­lott­nak, hogy barát­ja a ház előtt az úttest mel­lett fek­szik. A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött, kiment az erő­sen ittas és maga­te­he­tet­len álla­po­tú sér­tett­hez, akit több alka­lom­mal meg­ütött és meg­rug­do­sott, majd miu­tán fel­ál­lí­tot­ta a sér­tet­tet, őt hanyatt lökte. Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett az úttest­re zuhant, a fejét bever­te az asz­falt­ba és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott pró­bál­ta újra élesz­te­ni a sér­tet­tet, aki azon­ban olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg­halt.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zé­sért fel­men­té­sért illet­ve eny­hí­té­sért.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott és a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma ará­nyos. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.