Főoldal » Hírek » Az utcán hajánál fogva húzgálta és rugdosta élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat egy 30 éves férfi ellen, aki 2021. decem­ber ele­jén egy bará­ti ren­dez­vény után itta­san leköp­te, föld­re rán­tot­ta, hajá­nál fogva húz­gál­ta és meg­rug­dos­ta az élet­tár­sát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber ele­jén, Sajó­szent­pé­te­ren élet­tár­sá­val együtt egy isme­rős csa­lád­nál ren­dez­vé­nyen vett részt, ahol viszont súlyo­san leit­ta­so­dott.

Távo­zá­suk után a késő éjsza­kai órák­ban még min­dig tovább akart szó­ra­koz­ni, ehhez az élet­tár­sá­tól 20 000 Ft-ot kért, aki nem adott neki pénzt és inkább kér­lel­te, hogy men­je­nek haza.

A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött, elő­ször szi­dal­maz­ni kezd­te az élet­tár­sát, majd arcon köpte és rug­dos­ta. Ezt köve­tő­en föld­re rán­tot­ta és a hajá­nál fogva a föl­dön húz­gál­va test­szer­te rug­dos­ta tovább.

A nő segít­sé­gért kia­bált, mire egy közel­ben lakó férfi kiment az utcá­ra. Ekkor a vád­lott már nem ütle­gel­te a sér­tet­tet, csak szit­ko­zó­dott rá. Cse­lek­mé­nyé­nek az ese­mé­nye­ket ész­le­lő helyi lakos által kiér­te­sí­tett rend­őrök vetet­tek véget.

A sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en nem vett igény­be orvo­si ellá­tást és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.