Főoldal » Hírek » Az utcán rabolta ki a postást bódult állapotban egy hevesi férfi - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A tet­tes a cse­lek­mény során az átla­gost meg­ha­la­dó erő­sza­kot alkal­maz­va súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott a köz­fel­ada­tot ellá­tó sértettnek.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a pos­tai kéz­be­sí­tő tavaly, egy ápri­li­si napon, kora reg­gel vette fel a mun­kát Heve­sen, ahol a kör­ze­té­ben meg­kezd­te a levél­kül­de­mé­nyek és a nyug­dí­jak kéz­be­sí­té­sét. Kora dél­után ért a vád­lott által is lakott ház elé, de oda nem vitt sem­mit, ezért a kerék­pár­ját tolva szán­dé­ko­zott elha­lad­ni az utca­fron­ti kerí­tés előtt.

Ekkor jelent meg a kapu­ban a saját maga által besze­dett erős nyug­ta­tók hatá­sa alatt álló 23 éves férfi, aki a kéz­be­sí­tő­höz lépett, és szó nél­kül két­szer hasba ütöt­te, majd a föld­re lökte őt. Ezután átku­tat­ta a bicik­li­re sze­relt tás­ká­kat, melyek egyi­ké­ben meg­ta­lál­ta azt a PDA készü­lé­ket, amin a cím­zet­tek a kül­de­mé­nyek átvé­te­lét szok­ták elekt­ro­ni­ku­san iga­zol­ni. Ezt zseb­re tette, majd az idő­köz­ben lábra állt sér­tett vál­lán lévő pos­tás­tás­ká­ban kez­dett koto­rász­ni. A pos­tás meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a rábí­zott pénz elvé­te­lét, de ez csak rész­ben sike­rült neki, miköz­ben a vád­lott ököl­lel, nagy erő­vel több­ször fejen ütöt­te. Az ettől ismét föld­re került embert a rabló végül a kapu előtt hagy­ta az utcán fekve, ő maga pedig vissza­ment a házba az erő­szak­kal meg­szer­zett PDA-val, továb­bá mint­egy tíz­ezer forint­tal a nadrágzsebében.

Az elkö­ve­tőt még aznap őri­zet­be vette a rend­őr­ség, majd a bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­tat­ta. Ebben sze­re­pet ját­szott az is, hogy a férfi bün­te­tett elő­éle­tű, őt a bíró­ság fia­tal­ko­rú­ként rab­lás miatt koráb­ban három év bör­tön­re ítélte.

A járá­si ügyész­ség – mint külö­nös vissza­esőt – köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a terheltet.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen – vád­lot­ti beis­me­rés ese­tén – 8 év fegy­ház­bün­te­tést és 8 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki az ügyben.

A fény­kép­fel­vé­telt a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.

A bűncselekmény elkövetésének helyszíne, egy kerítés előtti rész.felújítása