Főoldal » Hírek » Az utcán szúrta mellbe kötekedő haragosát a 18 éves fiú - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség a Tar­na­bo­don lezaj­lott konf­lik­tus mind­két részt­ve­vő­jé­vel szem­ben vádat emelt a tör­vény­szék előtt.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő idén, janu­ár 19-én, a mun­ká­ból már söté­te­dés után haza­fe­lé tart­va a házuk előtt talál­ko­zott isme­rő­sé­vel, a fel­nőtt fér­fi­val, aki­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Egy­más köl­csö­nös szi­dal­ma­zá­sa után mind­ket­ten az ott­ho­nuk­ba távoz­tak, ám a fel­nőtt­ko­rú ter­helt – rész­ben ittas­sá­ga miatt – nem tudta túl­ten­ni magát az elszen­ve­dett sér­té­se­ken, ezért töb­bek tár­sa­sá­gá­ban vissza­ment a hely­szín­re, ahol fenn­han­gon vere­ked­ni hívta koráb­bi vitapartnerét.

A fia­tal­ko­rú addig­ra már éppen vacso­rá­zott, így elő­ször nem volt ínyé­re elfo­gad­ni a kihí­vást, de annak kitar­tó volta miatt végül kötél­nek állt, és zse­bé­ben egy nyi­tott bics­ká­val kiment az utcá­ra. Azzal, hogy vere­ked­ni indult, ő maga is a jog­ta­lan­ság tala­já­ra került, minek követ­kez­té­ben későb­bi cse­lek­mé­nye nem minő­sül­he­tett jogos védelemnek.

A ház előtt a férfi bele­rú­gott a kapun kilé­pő ellen­fe­lé­be, aki erre elő­rán­tot­ta a kését és egy jól irány­zott moz­du­lat­tal leg­alább köze­pes erő­vel szív­tá­jé­kon szúr­ta a vele szem­ben állót. A szí­vet elérő szú­rást köve­tő­en a sebe­sült még tett néhány lépést a saját lábán, de azután össze­esett. A mentő az utcá­ról szál­lí­tot­ta őt kór­ház­ba, ahol sür­gős­ség­gel élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta, mely nél­kül bizo­nyo­san az éle­tét veszí­tet­te volna.

A szú­rás sér­tett­jét a főügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kést hasz­ná­ló, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te a vád.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy – beis­me­rés ese­tén – a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen a fia­tal­ko­rú­val szem­ben 3 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, míg a fel­nőtt­ko­rú ter­hel­tet ítél­je 90.000 forint pénzbüntetésre.