Főoldal » Hírek » Az útdíjjal trükközött a fuvarozó - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal vádol­ja azt a fuva­ro­zót, aki a teher­au­tó rend­szám­táb­lá­ját lesze­rel­te és olyan hely­re rög­zí­tet­te a jár­mű­vön, hogy azt az útdíj­el­len­őr­ző rend­szer ne tudja leolvasni.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi 2019. már­ci­u­sá­tól júni­u­sá­ig 38 alka­lom­mal hasz­nál­ta így az ország útdíj­kö­te­les útsza­ka­sza­it, 1.690.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­va ezzel a költségvetésnek.

 

A jár­mű­vet a férfi miden alka­lom­mal maga vezet­te, annak üzem­ben­tar­tó­ja az ügy­ve­ze­té­se alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság volt.

 

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

 

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja az ügy­ben meghozni.