Főoldal » Hírek » Bajonettel és feszítővassal akarták rendezni a konfliktust – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy apa és a fia ellen, akik veszé­lyes esz­kö­zök­kel fel­fegy­ver­kez­ve akar­ták ren­dez­ni a sér­tet­tel fenn­ál­ló konf­lik­tu­su­kat.

A vád sze­rint a két férfi egy koráb­bi köz­le­ke­dé­si inci­dens miatt 2021. júni­us 26-án, éjsza­ka, autó­val elmen­tek a sér­tett ott­ho­ná­hoz. A 21 éves férfi egy feszí­tő­vas­sal, apja pedig egy bajo­nett tőr­rel a kezé­ben szállt ki a jár­mű­ből, és az ingat­lan kapu­já­ban össze­vesz­tek a házi­gaz­dá­val. 

A szó­vál­tás hama­ro­san tett­le­ges­sé­gig fajult, ennek során az idő­sebb férfi a bajo­net­tel hado­nász­va több­ször meg­vág­ta a sér­tett hasát, aki ekkor az autó­ja pla­tó­ján lévő vil­lany­tar­tó karó­val kiütöt­te a táma­dó­ja kezé­ből a tőrt, mind­eköz­ben a fia­ta­labb vád­lott ököl­lel kezd­te ütni a sér­tett arcát, miköz­ben a feszí­tő­va­sat a másik kezé­ben tar­tot­ta. Ezután a fiú abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást és apját is meg­pró­bál­ta lecsil­la­pí­ta­ni, aki az ekkor a hely­szín­re érke­ző rend­őrök hiva­ta­li sze­mély­gép­ko­csi­já­nak egyik ablak­üve­gét betör­te.

A sér­tett a vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az üté­sek helyé­re a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta meg a 41 és 21 éves fér­fi­a­kat. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je őket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, koboz­za el tőlük az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket, vala­mint fizet­tes­se meg velük az eljá­rás során kelet­ke­zett 28.801 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.