Főoldal » Hírek » Bajonettel próbálta megakadályozni előállítását - fotóval - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki 2021 decem­be­ré­ben rend­őri intéz­ke­dés során bajo­net­tel egy rend­őr­tiszt­re támadt.

Egy Bor­sod megyei köz­ség­ben 2021. év nya­rán két gyúj­to­ga­tás is tör­tént. Mind­két ügy­ben a rend­őr­ség látó­kö­ré­be került a vád­lott, akit a rend­őr­ség gya­nú­sí­tott­ként idé­zett, ő azon­ban nem jelent meg.

2021. decem­ber köze­pén, kora haj­nal­ban 7 egyen­ru­hás rend­őr jelent meg a házá­nál azért, hogy elő­ál­lít­sa. Az eme­le­ten a rend­őr­tiszt fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy szo­bá­ból lép­jen ki, és vesse alá magát az intéz­ke­dés­nek. A ter­helt azon­ban ellen­állt, az ajtót búto­rok­kal eltor­la­szol­ta. Mivel a vád­lott az ismé­telt fel­hí­vás­nak sem tett ele­get, a rend­őr­tiszt és társa arra kény­sze­rült, hogy az ajtót testi erő­vel nyom­ja be. Az elsö­té­tí­tett szo­bá­ban a vád­lott egy 25 cm hosszú pen­gé­jű bajo­net­tel a sér­tett­re támadt, két­szer a mell­ka­sa felé szúrt, ame­lyet a meg­tá­ma­dott csak ref­lex­sze­rű kité­rés­sel tudott hárí­ta­ni. Rövid dula­ko­dást köve­tő­en az inten­zí­ven ellen­ál­ló elkö­ve­tőt sike­rült lete­per­ni, kezé­ből a bajo­net­tet kicsa­var­ni, majd meg­bi­lin­csel­ték. A rend­őr­tiszt ösz­tö­nös elhá­rí­tó moz­du­la­tai, vala­mint tár­sá­nak köz­be­lé­pé­se hiá­nyá­ban a tőr­dö­fé­sek élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­tak volna.

A vád­lott elme­mű­kö­dé­se súlyos fok­ban kor­lá­to­zott volt, ezért őt a Mis­kol­ci Tör­vény­szék hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt - a Btk. ren­del­ke­zé­se sze­rint kor­lát­la­nul alkal­maz­ha­tó eny­hí­tés­sel - 3 év 6 hó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. 

A vád­ha­tó­ság­nak a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­se alap­ján a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tést hosszabb tar­tam­ban álla­pít­sa meg. Az ügyész­sé­gi, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elté­rő jogi minő­sí­té­sét és a bün­te­tés eny­hí­té­sét célzó védői fel­leb­be­zés alap­ján a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.