Főoldal » Archív » Bakanccsal rúgták és a haját is kitépték diáktársuknak a verekedő iskolás lányok

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fia­tal­ko­rú lány és egyi­kük fel­nőtt korú barát­ja ellen, akik a saját isko­lá­juk előtt ver­ték meg egy 15 éves tanulótársukat.

Egy hat­va­ni isko­lá­ban tanu­ló 16 és 17 éves vád­lott meg­ál­la­po­dott abban, hogy az egyi­kük sér­tet­tel kiala­kult nézet­el­té­ré­sét úgy fog­ják ren­dez­ni, hogy az isko­la előtt, a nyílt utcán, az isko­la­tár­sa­ik szeme lát­tá­ra meg­ve­rik őt. Ennek meg­fe­le­lő­en a 7. tan­óra befe­je­zé­sét köve­tő­en az isko­lá­ból kilé­pő lányt a kar­ja­i­nál fogva lát­vá­nyo­san meg­ra­gad­ták, és annak elle­né­re, hogy ő sze­re­tett volna a fogás­ból sza­ba­dul­ni, az isko­lá­ból kilé­pő közel száz diák előtt az utcá­ra vezet­ték, abból a cél­ból, hogy meg­ver­jék, miköz­ben szá­mon­ké­rő­en kia­bál­tak vele. Ezt köve­tő­en a két vád­lott az utcán, közö­sen, folya­ma­to­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, pofon ütöt­ték, a fejét egy beton osz­lop­hoz ver­ték, a haját tép­ték, majd a föld­re került sér­tet­tet több alka­lom­mal meg is rúg­ták. Az ese­mé­nye­ket ész­lel­te egy éppen arra köz­le­ke­dő férfi, a sér­tett segít­sé­gé­re akart siet­ni, de a hely­szín­re koráb­ban érke­ző III. rendű vád­lott, aki a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó egyik fia­tal­ko­rú lány barát­ja volt, fel­tar­tóz­tat­ta, mell­ka­sá­nál ellök­te őt, ezzel a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak foly­ta­tá­sát segítette.

A diák­lány a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fején és a fülén zúzó­dást szen­ve­dett, ame­lyek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sek. Figye­lem­mel azon­ban a sér­tett által elszen­ve­dett sérü­lé­sek összes körül­mé­nyé­re, ana­tó­mi­ai elhe­lyez­ke­dé­sé­re és jel­le­gé­re, így arra, hogy a sér­tett hom­lo­kát bakanccsal rúg­ták meg, a jelen­le­gi­nél súlyo­sabb, 8 napot meg­ha­la­dó gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­sek is kiala­kul­hat­tak volna.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két fialat­ko­rú vád­lot­tal – mint társ­tet­te­sek­kel –szem­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, míg a fel­nőtt korú tár­suk­kal szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je a fia­tal­ko­rú­ak párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.