Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a körforgalmat a járdán át kikerülő sofőr - videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tést okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, vala­mint ittas veze­tés miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 76 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 októ­be­ré­ben itta­san, gép­ko­csi­já­val a jár­dá­ra fel­hajt­va kerül­te ki a kör­for­ga­lom előtt fel­tor­ló­dott autó­kat Veszp­rém­ben, miköz­ben egy gya­lo­gost elsodort. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. októ­ber 19-én dél­után itta­san veze­tett Veszp­rém­ben, ami­kor a bel­vá­ros­ban lévő egyik kör­for­ga­lom előtt  a kiemelt útsze­gé­lyen át fel­haj­tott a jár­dá­ra, hogy a kör­for­ga­lom­ba behaj­tás­ra váró autó­kat így kerül­je ki.

A férfi 30-40 km/órás sebes­ség­gel közel 40 métert tett meg a jár­dán, ahol ekkor több gya­lo­gos, köz­tük egy tizen­nyolc éves fiú is tar­tóz­ko­dott a szü­le­i­vel. Az elkö­ve­tő a gya­lo­go­sok felé haj­tott, ame­lyet a fiú édes­any­ja ész­re­vett, és fél­re­rán­tot­ta gyer­me­két, azon­ban a gép­ko­csi ennek elle­né­re a sér­tett jobb lábán átha­ladt, aki ennek követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lést szenvedett. 

A sofőr ezt köve­tő­en nem állt meg, hanem továb­bi 160 métert haladt a jár­dán, majd az úttest­re vissza­tér­ve segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott. A kör­for­ga­lom­ba a bal­eset ide­jén behaj­tó egyik jár­mű­ve­ze­tő tanú­ja volt a tör­tén­tek­nek, ezért a vád­lot­tat követ­ve a közel­ben meg­ál­lás­ra kész­tet­te, de a férfi innen is továbbhajtott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A köz­le­mény­hez tar­to­zó videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://fb.watch/lubKwduvdl/