Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Balesetet okozott a menekülő embercsempész – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy mol­dáv férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel teli kis­buszt vezet­ve karam­bo­lo­zott Mát­ra­sző­lős­nél.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a 40 éves gya­nú­sí­tott 2023. októ­ber 5-én, haj­nal­ban 12 - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt vett fel a szerb-magyar határ­sza­kasz köze­lé­ben azért, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a szlovák-magyar határ ille­gá­lis átlé­pé­sé­ben. A len­gyel rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­ja cso­mag­te­ré­ben utaz­tat­ta őket, ahol sem ülő­hely, sem ablak, klí­ma­be­ren­de­zés és szel­lő­ző­nyí­lás nem volt.

Órák­kal később a 21-es számú főút Mát­ra­sző­lős köze­lé­ben lévő sza­ka­szán a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták a fér­fit, aki mene­kül­ni kez­dett, a meg­en­ge­dett 110 km/h-s sebes­ség helyett mint­egy 180 km/h-ra gyor­sí­tott. Az eltúl­zott sebes­ség miatt a jármű a külső for­gal­mi sáv­ból a bel­ső­be sod­ró­dott és neki­üt­kö­zött egy sza­lag­kor­lát­nak, végül az út menti víz­el­ve­ze­tő árok­ba csa­pód­va állt meg. A sofőr ezután el akart futni, de a rend­őrök elfog­ták.

A bal­eset­ben 7 utas meg­sé­rült, egyi­kük súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A rend­őr­ség a férfi ellen csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást.

A magyar­or­szá­gi lak­cím­mel nem ren­del­ke­ző, a bal­ese­tet köve­tő­en is mene­kül­ni akaró fér­fi­ról meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a fele­lős­ség­re vonás elől elrej­tőz­ne, elér­he­tet­len­né válna a ható­sá­gok szá­má­ra, így az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság osz­tot­ta az ügyé­szi állás­pon­tot elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A dön­tés – mivel a kiren­delt védő nem volt jelen az ülé­sen – nem vég­le­ges.

A férfi elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/1-embercsempesz