Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Balta vetett véget az elfogyott bor miatti vitának – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki bal­tá­val vég­zett lakó­tár­sá­val ami­att, mert meg­it­ta előle a bort.

A vád­irat sze­rint a 75 éves férfi 2021 nyara óta egy fedél alatt élt a nála 15 évvel fia­ta­labb sér­tet­tel annak kece­li házá­ban. Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, ennek elle­né­re egyet­ér­tés­ben tel­tek a nap­ja­ik, konf­lik­tu­sa­ik nem vol­tak.

Egy közös boro­zás­sal töl­tött éjsza­kát köve­tő­en, 2023. feb­ru­ár 23-án, haj­nal­ban, vita támadt a lakó­tár­sak között ami­att, mert a sér­tett meg­it­ta a mara­dék bort. A szó­vál­tás ered­mé­nye­ként a sér­tett fel­ka­pott egy bal­tát, amit azon­ban a vád­lott kivett a kezé­ből és azzal több­ször lesúj­tott a fia­ta­labb férfi fejé­re. Miu­tán a vád­lott látta, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben esz­mé­let­le­nül elte­rült a föl­dön, segít­sé­get kért a szom­széd­tól, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket.

A bán­tal­ma­zott férfi az orvo­si ellá­tás elle­né­re 2023. már­ci­us 5-én elhunyt.

Az ügyész­ség az idős fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A fotó­kon az elkö­ve­tés hely­szí­ne és esz­kö­ze lát­ha­tó.