Főoldal » Hírek » Baltafejjel ütötte le, majd kirabolta az ismerősét - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 40 éves ság­új­fa­lui fér­fi­vel szem­ben, aki a sér­tet­tet a háza előtt leütöt­te, majd elvet­te a pén­zét és egy részét el is költötte. 

A férfi 2021. decem­ber 30-án az esti órák­ban egy ven­dég­lá­tó­he­lyen talál­ko­zott a 64 éves sér­tet­tel, ahol meg­fi­gyel­te, hogy a fér­fi­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van. Haza­ment, magá­hoz vett egy bal­ta­fe­jet, majd vissza­in­dult a presszó­ba. Útköz­ben meg­lát­ta a haza­fe­lé tartó, és már éppen a háza előtt járó sér­tet­tet, a háta mögé lopó­zott és bal­ta­fej­jel fejen ütöt­te. A sér­tett a víz­el­ve­ze­tő árok­ba esett, a vád­lott kivet­te a nad­rág­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját a benne talál­ha­tó 69.000 forint kész­pénz­zel és az áldo­zat nevé­re szóló ira­tok­kal, majd elfutott.

A pénz­tár­cá­ban lévő ira­to­kat mene­kü­lés köz­ben egy föld­úton szét­szór­ta, a kész­pénz nagy­ré­szét egy sal­gó­tar­já­ni bolt­ban elköl­töt­te sze­szes­ital­ra, élel­mi­szer­re és dohány­áru­ra, majd a pénz­tár­cát egy kuká­ba dobta. Az el nem köl­tött kész­pénzt és a sér­tett okmá­nya­it a nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta, így ezek vissza­ke­rül­tek a tulajdonosukhoz.

 

A sér­tett a fejé­re mért ütés­től nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az elkö­ve­tés mód­já­ra és esz­kö­zé­re, vala­mint a célba vett test­rész­re, a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

 

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyész­ség. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a táma­dót vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és ren­del­jen el vele szem­ben az elköl­tött összeg, 54.818 forint ere­jé­ig vagyonelkobzást.

 

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyé­szi indít­vány 7 év fegy­ház­bün­te­tés és 7 év köz­ügyek­től eltiltás.

 

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.