Főoldal » Hírek » Baltával támadt a mentőautóra – börtön várhat rá- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki kábí­tó­szer és gyógy­sze­rek hatá­sa alatt bal­tá­val támadt a hozzá segít­ség­nyúj­tás cél­já­ból kiér­ke­ző mentősökre.

A férfi 2021. janu­ár 14-én kábí­tó­szert és nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket fogyasz­tott, ezért agresszív és zavart álla­pot­ban érke­zett haza az éjsza­kai órákban.

Édes­ap­ja – meg­ijed­ve fia álla­po­tá­tól – men­tőt hívott, mire a férfi még dühö­sebb lett, magá­hoz vett egy bal­tát, majd a házuk előtt a kiér­ke­ző men­tő­au­tót meg­pró­bál­ta meg­dob­ni a bal­tá­val, azon­ban a dobás köz­ben a jeges úttes­ten elcsúszott.

A men­tő­gép­ko­csi veze­tő­je a továb­bi táma­dás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a lehe­tő leg­na­gyobb oldal­tá­vol­ság fel­vé­te­le mel­lett az út szé­lé­re húzód­va kike­rül­te a táma­dót, aki eköz­ben a mel­let­te elha­la­dó jármű veze­tő­ol­da­li ajta­ját is meg­kí­sé­rel­te a bal­tá­val megütni.

A férfi az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak eljá­rá­sát az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas esz­köz­zel aka­dá­lyoz­ta mun­ká­juk elvég­zé­sé­ben, a köz­le­ke­dő jármű veze­tő­je elle­ni erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val pedig a gép­ko­csi­ve­ze­tő és utasa testi épsé­gét, ezál­tal a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze ezért a cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat, bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a vád­lott köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indítványozva.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.