Főoldal » Hírek » Baltával támadt nevelőapjára – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bal­tá­val támadt nevelőapjára.

Az íté­let sze­rint a vád­lott élet­tár­sa 2022. júli­us 26-án a lakó­há­zuk pad­lá­sán fel­akasz­tot­ta magát. Ami­kor ezt a férfi ész­lel­te, segít­sé­gül hívta az utcá­ban lakó neve­lő­ap­ját – aki az élet­tár­sa vér sze­rin­ti édes­ap­ja –, és meg­pró­bál­ták újra­élesz­te­ni a nőt, de nem jár­tak siker­rel. Ezt köve­tő­en a két férfi vitat­ko­zott, és a sér­tett azzal vádol­ta meg a nevelt fiát, hogy a lánya miat­ta lett öngyilkos.

A vád­lott még ugyan­ezen a napon, egy bal­tá­val sétált át neve­lő­ap­já­hoz, és a fér­fit azzal fenye­get­te meg, hogy „Te is úgy halsz meg, mint a lányod!”. Ezt köve­tő­en a balta élé­vel fejbe vágta a sér­tet­tet, aki a föld­re rogyott. A vád­lott ezt köve­tő­en elme­ne­kült a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, élet­ben mara­dá­sa csak a sze­ren­csés vélet­len­nek volt köszönhető.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban vissza­eső­ként ember­ölé­sért is elítélt vád­lot­tat a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, az elkö­ve­tő és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott tisz­tá­ban volt tet­té­nek súlyá­val és követ­kez­mé­nyé­vel, ugyan­is a koráb­ban elkö­ve­tett ember­ölé­si ügyé­ben ugyan­ilyen módon, bal­tá­val követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, mely­nek sér­tett­je a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elhunyt.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint jelen ügy­ben továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény, hogy a vád­lott a cse­lek­mé­nyét két bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt, neve­lő­ap­ja sérel­mé­re követ­te el, aki gyer­mek­ko­rá­tól gon­dos­ko­dott róla. A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te, az elkö­ve­tett cse­lek­mény jel­le­ge és módja súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indokolja.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.