Főoldal » Archív » Baltával támadtak a csábítóra egy heves megyei kisközségben

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy apá­val és a fiá­val szem­ben, akik tavaly nyá­ron - egy lát­vá­nyos köz­úti sza­bály­sze­gést köve­tő­en - bal­tá­ik­kal csak­nem agyon­ver­ték azt a fia­tal­em­bert, aki koráb­ban elcsá­bí­tot­ta a fiú élettársát.

A 31 éves I. rendű vád­lott 2016 már­ci­u­sá­ig egy koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nye kap­csán hosszabb időn át bör­tön­ben volt, amit úgy hasz­nált ki a barát­ja, hogy titok­ban sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett az élet­tár­sá­val, mely viszony a férfi sza­ba­du­lá­sa­kor már véget ért.

2016. júni­us 24-én késő este az élet­tár­sak a kis­köz­ség­ben az utcán egy roko­nuk háza előtt áll­tak, ami­kor a sér­tett gép­jár­mű­vé­vel két­szer is elhaj­tott mel­let­tük, és a leen­ge­dett abla­kon át azt kia­bál­ta, hogy még min­dig sze­re­ti a nőt.

Az I. rendű vád­lott rövid­del később autó­ba ült, mellyel a köze­li város­ba indult, ám a falu egyik utcá­já­ban szem­be talál­ko­zott a sér­tett által veze­tett gép­ko­csi­val. Előbb meg­áll­tak egy­más­sal szem­ben, majd az I. rendű vád­lott szán­dé­ko­san neki­ve­zet­te jár­mű­vét a másik kocsi­nak úgy, hogy a két autó fron­tá­li­san ütkö­zött egy­más­sal. A fel­in­dult vád­lott ezután is nyom­ta tovább a gázt, ezzel méte­re­ken át tolta maga előtt a másik kocsit, mely­ben a sér­tett inten­zí­ven féke­zett. Végül az első útke­resz­te­ző­dés­nél sike­rült far­ral kifor­dul­nia, emi­att a vád­lott gép­jár­mű­ve bele­ro­hant az árokba.

Ezt köve­tő­en a sér­tett - egy papucs­ban - futva pró­bált mene­kül­ni az utcán, de elcsú­szott, és ő is az árok­ban kötött ki. Ekkor­ra már a hely­szín­re ért a II. rendű vád­lott - az apa - is, aki a fiá­val együtt a mene­kü­lő sér­tett után indult, majd ami­kor utol­ér­ték, mind­ket­ten rátá­mad­tak és egy-egy kis bal­tá­val ütle­gel­ni kezd­ték, miköz­ben egy­mást az egy­ko­ri sze­re­tő meg­ölé­sé­re buz­dí­tot­ták. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fia­tal­em­ber élet­ve­szé­lyes nyílt kopo­nya­tö­rést és egyéb kisebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek­ből több hónap alatt gyó­gyult fel.

A vád­lot­tak a sér­tett ütle­ge­lé­sét csak akkor hagy­ták abba, ami­kor a sér­tett roko­nai és isme­rő­sei a hely­szín­re érkeztek.

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­ket, akik közül a fiú ellen köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is vádat emelt. A főügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sá­ra tett indítványt.