Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » "Banki ügyintézős" csalás
Ne adjuk meg tele­fo­non keresz­tül bank­kár­tya ada­ta­in­kat és jel­sza­vun­kat ügy­in­té­ző­ként bemu­tat­ko­zók­nak!
 
Ha bizony­ta­la­nok vagyunk, kér­jük, hogy fogad­jon soron kívül sze­mé­lye­sen a prob­lé­ma elhá­rí­tá­sá­ra. Ha tovább­ra is a tele­fo­nos ügy­in­té­zést eről­te­ti, akár a mi érde­künk­re hivat­koz­va, biz­to­sak lehe­tünk, hogy nem jó szán­dék vezér­li.