Főoldal » Hírek » Bankrablás miatt nyomoz az ügyészség - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek jelen­leg is folya­mat­ban vannak.

Továb­bi infor­má­ció az ügy­ben a bün­te­tő­el­já­rás érde­ke­i­re tekin­tet­tel jelen­leg nem közölhető.

Az ügy­ben rövi­de­sen továb­bi tájé­koz­ta­tást tervezünk.