Főoldal » Hírek » Bántalmazás és kifosztás Sopronban - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A két férfi már bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mikor a har­ma­dik férfi csat­la­ko­zott a bán­tal­ma­zók­hoz: marok­lő­fegy­ver­nek tűnő esz­köz­zel két­szer a leve­gő­be lőtt, arcon ütöt­te a sér­tet­tet, ille­tő­leg az esz­közt a sér­tett szá­já­ba is bedug­ta. Ezt köve­tő­en rész­ben levet­kőz­tet­ték, gyors­kö­tö­ző­vel meg­kö­töz­ték, majd kifosz­tot­ták a sértettet.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás, súlyos testi sér­tés kísér­le­te, vala­mint cso­por­to­san és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat a három fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a cse­lek­mény egy sop­ro­ni mun­kás­szál­lón tör­tént. Mikor nézet­el­té­rés ala­kult ki két férfi és a sér­tett között, a táma­dók a mun­kás­szál­ló udva­rá­nak hátsó részén bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, aki­nek ütle­ge­lé­sé­vel, rug­do­sá­sá­val akkor sem hagy­tak fel, ami­kor a sér­tett a föld­re került. Ezt köve­tő­en von­szol­ni kezd­ték a sértettet.

A han­gos­ko­dás­ra jelent meg a har­ma­dik férfi, aki a magá­val vitt marok­lő­fegy­ver­nek tűnő tárggyal két­szer a leve­gő­be lőtt, azzal arcon is ütöt­te a sér­tet­tet, ille­tő­leg azt a sér­tett szá­já­ba dugta.

Miu­tán a vád­lot­tak a sér­tet­tet rész­ben levet­kőz­tet­ték, gyors­kö­tö­ző­vel meg­kö­töz­ték, és elvet­ték a kabát­ját, 20.000 forint kész­pén­zét, és 150.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A sér­tett végül a por­ta­szol­gá­lat­tól kért segítséget.

A nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­nen a sér­tett cipő­it egy­más­tól 50 m távol­ság­ban talál­ta meg, emel­lett a har­ma­dik fér­fi­tól lefog­lalt egy lég­pus­kát, egy lég­pisz­tolyt, egy riasz­tó pisz­tolyt és egy hiá­nyos for­gó­pisz­tolyt is, vala­mit cse­kély mennyi­sé­gű kábítószert.

A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.