Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bántalmazás féltékenység miatt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nő ellen, aki a vád sze­rint fél­té­keny­ség­ből meg­ver­te volt párja barátnőjét.

A vád sze­rint 2020 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott ész­re­vet­te a sér­tet­tet, aki Pécsett egy padon ült a barát­nő­jé­vel. A vád­lott ekkor oda­lé­pett hozzá és meg­kér­dez­te, hogy volt-e sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta az ő pár­já­val. Miu­tán a sér­tett igen­nel vála­szolt, a nő neki­ug­rott a fia­tal lány­nak, őt több­ször pofon vágta, haját tépte, majd hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, miköz­ben folya­ma­to­san szidalmazta.

A vád­lott a bán­tal­ma­zást csak akkor hagy­ta abba, ami­kor egy járó­ke­lő őt erre felszólította.

A sér­tett ezután haza­in­dult, azon­ban táma­dó­ja őt követ­te miköz­ben tovább ordí­to­zott vele. A sér­tett laká­sá­hoz érve a nő ismé­tel­ten bán­tal­maz­ni kezd­te, több­ször meg­tép­te, meg­po­foz­ta, mely vere­ke­dést ismé­tel­ten egy arra járó sze­mély fel­lé­pé­se sza­kí­tot­ta meg.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fél­té­keny nő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.