Főoldal » Hírek » Bántalmazással kényszerített prostitúcióra két nőt egy dunaújvárosi család - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy duna­új­vá­ro­si férfi, az édes­any­ja és két test­vé­re ellen. Az elkö­ve­tők bán­tal­ma­zás­sal kény­sze­rí­tet­tek pros­ti­tú­ci­ó­ra két nőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak­nak 2019. évben mun­ka­vi­szo­nya, rend­sze­res jöve­del­me nem volt, ezért elha­tá­roz­ták, hogy a férfi inter­ne­tes közös­sé­gi olda­la­kon keres part­nert, akit sze­re­lem ígé­re­té­vel, meg­té­vesz­tés­sel a laká­suk­ba csal, ott csa­lád­tag­ja­i­val elszál­lá­sol­ják, pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­tat­ják, és az ebből szár­ma­zó bevé­telt elve­szik. A férfi fel­ügyel­te a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, a töb­bi­ek pedig a lakás egyik szo­bá­ját ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ták, illet­ve a tevé­keny­ség­gel össze­füg­gő külön­bö­ző hir­de­té­se­ket, díja­kat megfizették.

A duna­új­vá­ro­si férfi 2019 tava­szán ismer­ke­dett meg az első sér­tet­tel, aki­nek azt ígér­te, hogy csa­lá­dot ala­pí­ta­nak. Rövid idő eltel­té­vel közöl­te vele, hogy ha sze­re­ti, akkor ezt bizo­nyí­ta­ni kell úgy, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zik. A nő a férfi kéré­sé­be bele­egye­zett, ezért külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon fény­kép­fel­vé­te­lek­kel sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it kínál­ta. A férfi és édes­any­ja kiok­tat­ták a sér­tet­tet arról, hogyan visel­ked­jen a „ven­dé­gek­kel”. A sér­tett­nek „az ügy­fe­lek” ren­del­ke­zé­sé­re kel­lett áll­nia akár az éjsza­kai órák­ban is. Amennyi­ben a „ven­dég” nem volt elé­ge­dett a nő szol­gál­ta­tá­sa­i­val, elő­for­dult, hogy a férfi vagy édes­any­ja bán­tal­maz­ták a nőt, több eset­ben megpofozták.

A nő 2019 nya­rán elszö­kött a csa­lád­tól, azon­ban félt a szö­kés követ­kez­mé­nye­i­től, ezért vissza­ment. A nő a tevé­keny­sé­gé­ért járó összeg­ből nem tart­ha­tott meg egy fil­lért sem, azt rög­tön át kel­lett adnia a csa­lád­nak. A havi 500-600 ezer forint bevé­telt a férfi és csa­lád­tag­jai fel­él­ték, miköz­ben a nőnek rend­sze­re­sen, napon­ta csak egy szend­vi­cset adtak és az egyik vád­lott már nem viselt ruhá­it kapta meg. Olyan is elő­for­dult, hogy a csa­lá­dot irá­nyí­tó férfi a sér­tet­tet fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a sér­tett segít­sé­get kérő szü­le­i­nek jel­zé­sé­re meg­je­le­nő rend­őrök előtt a való­sá­got ne tárja fel. A rend­őri intéz­ke­dés így ered­mény­te­len maradt.

A nőt a vád­lot­tak tel­je­sen kizsák­má­nyol­ták 6 hóna­pon keresz­tül, ami azzal ért véget, hogy a nő 2019 őszén vég­leg elszö­kött a családtól.

Ezt köve­tő­en ismer­ke­dett meg a férfi egy inter­ne­tes olda­lon az ügy másik sér­tett­jé­vel, akit szin­tén rávett arra, hogy köl­töz­zön hozzá. A vád­lot­tak célja ez eset­ben is az volt, hogy a nőt pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­tat­ják a laká­su­kon, a bevé­telt pedig a meg­él­he­té­sük­re for­dít­ják. A sér­tett külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon kínál­ta sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it, „ügy­fe­le­ket” foga­dott a csa­lád laká­sán, „ügy­fe­lek­hez” járt, a tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó bevé­telt azon­ban a csa­lád­nak kel­lett átad­nia, akik azt saját kiadá­sa­ik­ra fordították.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye 2020 nya­rán lep­le­ző­dött le.

Miu­tán az elkö­ve­tők közül ket­ten letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek, a másik két ter­helt a sér­tet­tek egyi­két meg­pró­bál­ta ráven­ni val­lo­má­sa visszavonására.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­nek, kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek és hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek közül a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lot­tak fele­lős­sé­gé­ről a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék dönt majd.

Az ügy­ről kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kenyszermunka-csaladi-1